Vyhlášení voleb do školské rady

Hana Šlachtová 27.3.2024 09:54

V příloze jsou kandidáti z řad zákonných zástupců

Vyhlášení voleb do Školské rady

při Základní škole a Mateřské školy Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů volby do školské rady při Základní škole a Mateřské škole Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most.

Konání voleb: 23 4. 2024 v recepci budovy základní školy od 16. 00 do 18. 00 hod.

Rada města Litvínova svým usnesením stanovila počet členů na 6, z nichž třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci ze svých řad a dva členové jsou voleni z řad pedagogů školy.

Stávajícím členům školské rady zaniká v souladu s § 167, odst. 6 školského zákona členství ve školské radě uplynutím funkčního období.

Kandidátem na člena školské rady se může stát zletilá osoba navržená kterýmkoliv zákonným zástupcem nezletilých žáků, zletilým žákem a studentem a pedagogickým pracovníkem školy. Zákonný zástupce nezletilých žáků, zletilý žák a student a pedagogický pracovník školy může navrhnout i sám sebe.

V Litvínově dne 22. 03. 2024

Mgr. Hana Kašková

ředitelka školy

 

Kandidáti z řad zákonných zástupců zde