Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Ivana Brudnová 8.6.2020 07:33

Vážení rodiče, 

dovolte mi, abych vám nejdříve poděkovala za vaši spolupráci, pomoc a komunikaci v období distančního vzdělávání. Byla to pro nás všechny zcela výjimečná situace a všichni jsme vynakládali velké úsilí, abychom nelehké období zvládli. Nebylo to snadné ani pro vedení školy, pro všechny učitele a ostatní pedagogy. Zajistit vše potřebné k distanční výuce, splnit všechny povinnosti a zároveň po celou dobu být oporou při vzdělávání všem žákům, to byl náš hlavní úkol. Věřím, že jsme si vedli dobře a že jsme v očích vás rodičů a žáků obstáli. Naše škola měla situaci oproti jiným školám ještě ztíženější. Po celou dobu nouzového stavu jsme byli nařízením hejtmana ÚK pověřenou školou k výkonu dohledu žáků v ZŠ a dětí v MŠ rodičů zaměstnaných v IZS v rámci ORP.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí Vyhláškou MŠMT ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.  Vyhláška je zveřejněna na webových stránkách školy.

Závěrečné hodnocení žáků na vysvědčení zohlední skutečnost, že nebylo možné naplnit školní vzdělávací program pro letošní rok.

Hodnocení žáků bude vycházet z hodnocení za 1. pololetí s přihlédnutím k výsledkům hodnocení do 10. 3. 2020. Učitelé budou respektovat skutečnost, že hodnocení do 10. 3. nemůže nahrazovat hodnocení za celé pololetí i s tím, že nebyl prostor pro eventuální zlepšení známky, kterou žák obdržel do 10. 3.

Od 11. 3. probíhala distanční výuka. Období distanční výuky nelze spravedlivě hodnotit. Těžko můžeme posuzovat, zda měli žáci doma všichni stejné podmínky, zda pracovali samostatně nebo zda jsme my, vyučující, kladli na žáky přiměřené nároky. Po celé období jednotliví vyučující poskytují žákům individuálně zpětnou vazbu ve všech předmětech, hodnotí slovně. Slovní hodnocení bylo zaměřené na pozitivní motivaci, ale také na podporu rozvoje životních kompetencí. U žáků se oceňovalo úsilí při plnění úkolů, snaha o osvojování a upevňování vědomostí a dovedností, o pravidelné plnění úkolů, samostatnost, zvládnutí informačních technologií Žáci se dostali do situace, ve které získali mnoho zkušeností, vědomostí a dovedností bez ohledu na to, že se nevyučovali ve škole. To je i pro nás důležitá zpětná vazba. Žáci měli prostor pro sebehodnocení opět v jednotlivých předmětech nebo v rámci třídnických chvilek s třídním učitelem. U žáka se rozvíjela schopnost sdělit učiteli co se mu daří, čemu nerozumí, dovednost opravit si chyby podle návodu učitele.

Tradiční způsob hodnocení v naší škole je ale známkami, proto i závěrečné hodnocení na vysvědčení bude známkami v jednotlivých předmětech. Podle vyjádření MŠMT se nebude toto vysvědčení uvádět na přihláškách ke studiu na středních školách v příštím školním roce.

Podklady pro hodnocení:

Žák bude na konci školního roku hodnocen známkou.
Známka bude vycházet:
- z hodnocení žáka na konci 1. pol.
- z hodnocení získaného v 2. pololetí do 10. 3.
- podpůrně z hodnocení získaného v době distanční výuky, pokud pro ni měl žák podmínky

Žák nebude hodnocen známkou nedostatečnou. 

Škola připravuje podklady pro hodnocení celého období distanční výuky. Podkladem je zpětná vazba od žáků, rodičů, vyučujících. S výsledky budou všichni seznámeni a budou zveřejněny ve výroční zprávě školy.

Děkuji všem za velké úsilí, za podporu a z mého pohledu za skvěle zvládnutou nelehkou situaci v rámci daných možností. Nehledali jsme důvody proč něco nejde, ale hledali jsme naopak možnosti, jak nejlépe vše zvládnout. Pro většinu z nás to byla výzva a věřím, že i příležitost pro budoucnost.

 

Mgr. Hana Kašková

ředitelka školy