Zápis do 1. tříd

 Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve šk. roce 2021-2022.pdf

 

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 (pro děti narozené do 31. 8. 2015) se     uskuteční  v termínu od 1. dubna do 29. dubna 2021.

Dle pokynu Ministerstva školství a mládeže budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Přihlášku je možno předložit ve stanoveném termínu od 1. 4. a 29. 4. 2020 uvedenými způsoby:

 • datovou schránkou
 • e-mailem s elektronickým podpisem (3zs@3zs.cz – předmět – ZÁPIS)
 • zasláním přihlášky poštou na adresu školy (Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov)
 • OSOBNĚ ve dnech 14. 4. a 15. 4. 2021 od 10.00 – 16.00 hodin při dodržení  vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu 

Dne 30. 4. 2020 bude zákonným zástupcům dětí umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonní zástupci dětí, kterým byla odložena školní povinná školní docházka u předcházejícího zápisu, jsou povinni znovu vyjádřit svůj zájem o vzdělávání u konkrétní školy.

Dne 3. května 2020 budou zveřejněny výsledky zápisu.

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 doručí rodiče vyplněné formuláře svého dítěte, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí bude zveřejněno na webu školy (http://www.3zs.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno (zasláno zákonným zástupcům na email). Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok   2021/2022

Stejně jako v předchozích letech bude naše škola otevírat tři první třídy. 

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu Základní školy a Mateřské školy      Litvínov, Podkrušnohorská, okres Most.
 2. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy),

Pokud ředitelka školy nebude moci podle daných kritérií přijmout všechny děti, rozhodne o výběru dětí splňující kritérium ad 2) los. Pro školní rok 2021/2022 otevíráme 3 první třídy s maximálním počtem 23 dětí na třídu. Důvodem je naplnění kapacity školy.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil.

Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
 2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

ELEKTRONICKÁ REGISTRACE K ZÁPISU

Klikněte na odkaz Elektronická registrace

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU

Pokud chcete zapsat dítě do 1. ročníku:

 • Žádost o přijetí (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně a odešlete jedním způsobem, který je uveden v úvodním dopise)
 • Zápisní list (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně a odešlete jedním způsobem, který je uveden v úvodním dopise)
 • Pokud dítěti byl udělen odklad povinné školní docházky na jiné škole, oskenujte, ofoťte i tento doklad.
 • Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Pokud chcete odklad povinné školní docházky:

 • Zápisní list (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně, odešlete jedním způsobem, který je uveden v úvodním dopise)
 • Žádost o odklad školní docházky (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně a odešlete jedním způsobem, který je uveden v úvodním dopise)
 • Kopii doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • Kopii doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky
 • Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Pokud do 30. 4. 2021 nemáte všechny potřebné dokumenty k odkladu školní docházky, přesto podejte žádost o přijetí a naskenovaný rodný list. Ostatní dokumenty (doporučení ŠPP, PPP a lékaře pošlete škole dodatečně).

3ZŠ - Zápisní lístek ke vzdělávání v ZŠ (prázdný).pdf

3ZŠ - Přihláška k zápisu (prázdná).pdf

3ZŠ - Žádost o odklad (prázdná).pdf

Naše škola - plakát

Desatero pro rodiče.pdf