Zápis k povinné školní docházce

Informace k zápisu k povinné školní docházce (dále jen zápis) pro školní rok 2022/2023

ZÁPIS pro školní rok 2022/2023 se uskuteční prezenčně v budově školy      v přítomnosti dětí a zákonných zástupců

 1.   dubna 2022 od 13:00 hod.  -  17:00 hod.
 2.   dubna 2022 od 8:00 hod.  – 15:00 hod.

Plnění povinné školní docházky

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2022, tzn. děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2021 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí bude zveřejněno nejpozději do 14-ti dnů od zápisu na webu školy (http://www.3zs.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Přednostně se přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

Kritéria pro přijetí dítěte:

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu Základní školy a Mateřské školy Litvínov, Podkrušnohorská, okres Most. spádové obalsti škol
 2. Ostatní děti s trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy.

Pokud ředitelka školy nebude moci podle daných kritérií přijmout všechny děti, rozhodne o výběru dětí splňující kritérium ad 2) los.                                                                               

Pro školní rok 2022/2023 otevíráme 2 první třídy s maximálním počtem 25 dětí na třídu v souladu s naplňováním koncepce rozvoje školy a plněním školního vzdělávacího programu.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil.

Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
 2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Potřebné dokumenty k zápisu:

 • občanský průkaz zákonných zástupců
 • rodný list dítěte
 • doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud nejste občan ČR
 • Žádost o přijetí (vyplněný a podepsaný formulář obou ZZ odevzdáte osobně v termín zápisu)
 • Zápisní list (vyplněný a podepsaný formulář obou ZZ odevzdáte osobně v termín zápisu)
 • Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Potřebné dokumenty pro odklad povinné školní docházky:

 • Zápisní list(vyplněný a podepsaný formulář obou ZZ odevzdáte osobně v termín zápisu)
 • Žádost o odklad školní docházky (vyplněný a podepsaný formulář obou ZZ odevzdáte osobně v termín zápisu)
 • Kopii doporučení poradenského zařízení(PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • Kopii doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky
 • Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Pokud do 30. 4. 2022 nemáte všechny potřebné dokumenty k odkladu školní docházky, přesto podejte žádost o přijetí a naskenovaný rodný list. Ostatní dokumenty (doporučení ŠPP, PPP a lékaře pošlete škole dodatečně).

Naše škola - plakát

Desatero pro rodiče.pdf

Žádost o přijetí.pdf

Zápisní lístek. pdf

Žádost o odklad.pdf