Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2019 - 2020

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí .pdf

 

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2019, tzn. děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí bude zveřejněno, nejpozději do 14-ti dnů, od zápisu na webu školy (http://www.3zs.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské školy Litvínov, Podkrušnohorská, okres Most.

Doplňkové kritérium:

Děti navštěvující MŠ – „Laduška“ - Litvínov, sourozenec (sourozenci) je (jsou) žákem (žáky) Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské školy Litvínov, Podkrušnohorská, okres Most.

Kritériem pro přijetí dalších žáků je naplnění kapacity 3 tříd dle platné legislativy.

V případě shodnosti pořadí  bude volba losováním.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil.

Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

  1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
  2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Zápisní list do 1. třídy pro_školní_rok_2018-19.doc

Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky - zápis do 1.tříd.docx

Žádost o odklad povinné školní docházky_2.docx

 

 
 
 

Klub předškoláka

Budoucí prvňáčci, milí rodiče, zveme Vás do školy na dvě na sebe navazující odpoledne a jedno dopoledne, kdy budete moci nahlédnout do výuky.

Více informací o průběhu akcí naleznete v příloze.

Klub_predskolaka_2019_pozvanka .pdf