Zápis do 1. tříd

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/22

 

ZÁPIS do 1. tříd pro školní rok 2021/22 proběhne v měsíci dubnu, přesný termín bude upřesněn.

 

Plnění povinné školní docházky

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí bude zveřejněno nejpozději do 14 - ti dnů od zápisu na webu školy (http://www.3zs.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Přednostně se přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok              2021/2022

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

  1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu Základní školy a Mateřské školy Litvínov, Podkrušnohorská, okres Most.
  2. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy),

Pokud ředitelka školy nebude moci v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru dětí k přijetí do stanoveného počtu los. Pro školní rok 2021/2022 otevíráme 3 první třídy s maximálním počtem 23 dětí na třídu. Důvodem je naplnění kapacity školy.

 

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil.

Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

  1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
  2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Zápisní list do 1. třídy pro_školní_rok_2021-22.doc

Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky - zápis do 1.tříd.docx

Žádost o odklad povinné školní docházky.docx

 

Desatero pro rodiče.pdf