Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

ve městě LITVÍNOV

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 (pro děti narozené do 31. 8. 2014), se z důvodu vyhlášeného nouzového stavu pro celou Českou republiku, v LITVÍNOVĚ uskuteční  

v termínu od 1. dubna do 29. dubna 2020.

Dle pokynu Ministerstva školství a mládeže budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

PŘIHLÁŠKY do prvních tříd základních škol mají jednotlivé školy zveřejněny na svých webových stránkách.

Přihlášku je možno předložit ve stanoveném termínu od 1. 4. a 29. 4. 2020 uvedenými způsoby:

 • datovou schránkou
 • e-mailem s elektronickým podpisem (3zs@3zs.cz – předmět – ZÁPIS)
 • zasláním přihlášky poštou na adresu školy
 • OSOBNĚ ve dnech 22. 4. a 23. 4. 2020 od 8.00 – 16.00 hodin při dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu

Dne 30. 4. 2020 bude zákonným zástupcům dětí umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonní zástupci dětí, kterým byla odložena školní povinná školní docházka u předcházejícího zápisu, jsou povinni znovu vyjádřit svůj zájem o vzdělávání u konkrétní školy.

Všechny informace k zápisu do 1. tříd jsou uvedeny na stránkách škol, u kterých budou zákonní zástupci žádat o přijetí do 1. třídy včetně PŘIHLÁŠKY pro danou školu.

Dne 4. května 2020 budou zveřejněny výsledky zápisu.

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 doručí rodiče vyplněné formuláře svého dítěte, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí bude zveřejněno na webu školy (http://www.3zs.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno (zasláno zákonným zástupcům na email). Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

Vyplněné formuláře k zápisu, které zákonný zástupce musí doručit škole, jsou: zápisový list a žádost o přijetí.

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok   2020/2021

 Stejně jako v předchozích letech bude naše škola otevírat tři první třídy. 

Kritéria pro přijetí dítěte:

 • Přednostně budou přijímány děti k povinné školní docházce s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské školy Litvínov, Podkrušnohorská, okres Most
 • V případě volné kapacity budou přijímány děti, které nesplňují kritérium ad 1), ale jejichž sourozenec je žákem Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské školy Litvínov, Podkrušnohorská, okres Most
 • V případě volné kapacity budou přijímány děti, které nesplňují kritérium ad1) a kritérium ad2), ale navštěvují mateřskou školu – Ladova ul., která je součástí Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské školy Litvínov, Podkrušnohorská, okres Most
 • V případě volné kapacity budou přijímány děti, které nesplňují kritérium ad 1), kritérium ad 2), a kritérium ad 3), ale jimž byl v předchozím školním roce povolen odklad povinné školní docházky.
 • Další děti, na které se nevztahují kritéria ad1), ad2), ad3), ad4), budou přijímány až                                                       do naplnění tříd do počtu 63 dětí (předpokládaný počet dětí na třídu je 21). Z důvodu aktualizace počtu přijatých žáků k 1. 9. 2020 dojde ke snížení kapacity školy na 640 žáků. V případě podání vyššího počtu žádostí o přijetí než je kapacita tříd bude při obsazování posledního volného místa o přijetí tohoto dítěte (těchto dětí) rozhodnuto losem.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil.

Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
 2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vyplněné formuláře k odkladu, které zákonný zástupce musí doručit škole, jsou: vyplněný zápisový list, žádost o odklad povinné školní docházky, doporučení školského poradenského zařízení, doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Formuláře k zápisu do 1. tříd:

Zápisní list do 1. třídy pro_školní_rok_2020 - 2021.doc

Žádost o odklad povinné školní docházky.docx

Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky - zápis do 1.tříd.docx