Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd základních škol pro školní rok 2020 – 2021 se uskuteční:

1. 4. 2020 - od 13:00 – 17:00 hodin

2. 4. 2020 - od 08:00 – 13:00 hodin

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí bude zveřejněno, nejpozději do 14-ti dnů, od zápisu na webu školy (http://www.3zs.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021

Stejně jako v předchozích letech bude naše škola otevírat tři první třídy.

Kritéria pro přijetí dítěte:
1) Přednostně budou přijímány děti k povinné školní docházce s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské školy Litvínov, Podkrušnohorská, okres Most

2) V případě volné kapacity budou přijímány děti, které nesplňují kritérium ad 1), ale jejichž sourozenec je žákem Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské školy Litvínov, Podkrušnohorská, okres Most

3) V případě volné kapacity budou přijímány děti, které nesplňují kritérium ad1) a kritérium ad2), ale navštěvují mateřskou školu – Ladova ul., která je součástí Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské školy Litvínov, Podkrušnohorská, okres Most

4) V případě volné kapacity budou přijímány děti, které nesplňují kritérium ad 1), kritérium ad 2), a kritérium ad 3), ale jimž byl v předchozím školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

5) Další děti, na které se nevztahují kritéria ad1), ad2), ad3), ad4), budou přijímány až do naplnění tříd do počtu 63 dětí (předpokládaný počet dětí na třídu je 21).
Z důvodu aktualizace počtu přijatých žáků k 1. 9. 2020 dojde ke snížení kapacity školy na 640 žáků. V případě podání vyššího počtu žádostí o přijetí než je kapacita tříd bude při obsazování posledního volného místa o přijetí tohoto dítěte (těchto dětí) rozhodnuto losem.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil.
Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:
1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Formuláře k zápisu do 1. tříd: