Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejněné podle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů

1. Název Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most 
2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov
Adresa: náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov Obec s rozšířenou působností Obec s pověřeným obecním úřadem
IČO: 00266027; DIČ: CZ00266027
Telefon: 476 767 600/ 476 767 601; e-mail: info@mulitvinov.cz
Web: http://www.mulitvinov.cz/

Organizace vykonává činnost základní školy, předmětem činnosti školy je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

3. Organizační struktura IZO 116701561
Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem – Organizační řád
4. Kontaktní spojení

Kontaktní telefony: ZŠ: +420 476 111 037, ŠD: +420 733 539 582, MŠ: +420 733 539 581; +420 773 777 364; ŠJ +420 733 539 583

Poštovní a elektronická adresa: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov, e-mail: 3zs@3zs.cz

Webové stránky: www.3zs.cz
Úřední hodiny: Pondělí – pátek od 7:40 - 11:30 a 13:00 - 15:30 hod. nebo po předchozí domluvě

5. Bankovní spojení Školní družina: číslo účtu: 35-34232491/0100

Školní klub: číslo účtu: 35-34232491/0100

Stravné ve školní jídelně: číslo účtu: 34232491/0100

Mléčné kreditky: číslo účtu: 5015017799/5500 variabilní symbol: číslo mléčné kreditky

6. IČ  00832537
7. DIČ  Nejsme plátcem DPH
8. Dokumenty Organizační řád školy; Provozní řád školy; Organizační řád školní jídelny; Provozní řád školní kuchyně; Volební řád školské rady; Jednací řád školské rady; Školní řád; Plán práce školy; Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – škola studna života – jsou dostupné na vyžádání níže uvedeným způsobem, některé z nich jsou na webových stránkách školy
Rozpočet: škola hospodaří s rozpočtem na provoz stanoveným zřizovatelem a na přímé výdaje spojené se vzděláváním ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje
9. Žádosti o informace Místo a způsob k získání informací: ústní podání v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu: 3zs@3zs.cz s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.
10. Příjem žádostí a dalších podání Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky
11. Opravné prostředky V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy, je možné požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím ředitelky školy. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy
12. Formuláře Všechny formuláře lze získat v tištěné podobě v úředních hodinách v kanceláři školy případně elektronickou formou, některé jsou k dispozici na webových stránkách školy
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací https://www.mulitvinov.cz/zivotni-situace/d-456253
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
14. Předpisy www.msmt.cz; www.mfcr.cz;
vydané předpisy:
1. Organizace a řízení školy
2. Správa písemností
3. Dokumentace školy
4. Výchova a vzdělávání
5. Pracovní právo
6. Ekonomika a hospodaření s veřejnými prostředky
7. BOZP a PO
15. Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací:
Dle platného ceníku v záhlaví této stránky.
16. Licenční smlouvy  -----------------------------------------
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999
Sb. ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021
Počet podaných žádostí – žádné
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – žádné
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – žádné
Opis podstatné části každého rozsudku soudu – žádné
Výčet poskytnutých výhradních licencí – žádné
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení – žádné

Elektronickou verzi aktuální výroční zprávy naleznete v záhlaví této web satránky.