Příměstský tábor


Ohlédnutí za příměstským táborem
v termínech od 2. – 6. srpna a od 9. – 13. srpna
2021

Zájem o tábor byl veliký, navštěvovalo ho celkem 77dětí z naší školy ve dvou po sobě jdoucích týdnech začátkem srpna. Děti byly nadšené z pestré každodenní nabídky, vznikla nová přátelství a odnesly si mnoho veselých zážitků.
Rodiče se tak mohli plně věnovat svému zaměstnání a někteří již projevili zájem o následující léto. Máme spoustu nových nápadů na příští rok a připravujeme další zajímavý program.

Důkazem spokojenosti a pochvalou pro personál jsou vyplněné dotazníky od dětí, které nešetřily chválou.

 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf 5.pdf

............................................................

Věnujte prosím pozornost tomuto sdělení!

Na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 9. 7. 2021 pro návrat z pobytu v zahraničí delšího než 12 hodin v posledních 14 dnech je rodič povinen doložit podepsaný formulář „Čestné prohlášení o pobytu v zahraničí“, že jeho dítě nepobývalo v posledních 14 dnech v zemích s vysokým rizikem nákazy, velmi vysokým rizikem nákazy ani v zemích s extrémním rizikem nákazy.

Informace k provozu přím. tábora
Čestné prohlášení o pobytu v zahraničí
Program tábora

........................................................

Informace pro rodiče:

1. turnus je plně obsazen, přihlásilo se 40 dětí a jeden náhradník.
Přijatí jsou všichni, kdo podali přihlášku a řádně uhradili platbu v termínu.

2. turnus je téměř obsazen, přihlásilo se 38 žáků.
Přijatí jsou všichni, kdo podali přihlášku a řádně uhradili platbu v termínu.

.......................................................

JAZYKOVKA připravuje příměstský tábor
pro své žáky 1. – 8. ro
čníku

 

               

Téma: „Za poznáním s úsměvem,
               sch
ázíme se každý den“

1. turnus: 2. 8. - 6. 8. 2021 (7:30 – 16:00 hodin)
2. turnus: 9. 8. – 13. 8. 2021 (7:30 – 16:00 hodin)

Příměstský tábor je určen pro všechny děti, které chtějí prožít týden plný zábavy, pohybových aktivit, výletů, vědomostních her, rukodělných činností a zároveň formou hry doplnit vědomosti, které unikly v době distanční výuky. Kdo by nechtěl zažít táborové radovánky mezi kamarády.

Cena: 1500 Kč

Místo: budova školní družiny, zahrada ŠD, multifunkční hřiště, výlety po okolí
Příchod: 7:30 – 8:00 hod do budovy ŠD           
Odchod: 15:30 – 16:00 hod z budovy ŠD
Vedoucí turnusu a oddílů jsou kvalifikovanými pedagogy školy.

Přihlášky, bližší informace a formuláře k vyplnění jsou k dispozici na webových stránkách školy https://www.3zs.cz nebo na sekretariátu školy.
Případné dotazy pište na adresu: kolevova@3zs.cz

Informace pro rodiče

Závazná přihláška na příměstský tábor

Prohlášení zákonných zástupců - BEZINFEKČNOST

Provozní a organizační řád