Kdo jsme a co nabízíme?

Škola, do které chodíme rádi

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

Adresa školy: Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

Právní subjektivita: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Litvínov

Ředitelka školy: Mgr. Hana Kašková

IČO: 00 832 537

IZO školy: 116 701 307

Číslo účtu: 34 232 491/0100

Kontakty: 476 111 037

E-mail:3zs@3zs.cz

Webové stránky školy: www.3zs.cz

ID datové schránky: zhusbw8

Školní vzdělávací program: Partnerská škola

 

Vize školy:

Škola, která vybavuje žáky všemi potřebnými kompetencemi podle jejich maximálních možností za aktivní podpory a spolupráce rodiny, která poskytuje všem příležitost k růstu a úspěchu v inspirativním prostředí.

Škola, která rozvíjí osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodnout a být zodpovědný za sebe sama.

Škola, která pomocí efektivních metod výuky vede žáky k týmové práci, k vzájemnému respektu a pomoci.

Škola, která se snaží optimálním způsobem rozvíjet možnosti jak žáků nadaných, tak různým způsobem znevýhodněných, aby každý z nich objevil a naplno rozvinul svůj individuální potenciál.

Škola, ve které se všichni cítíme dobře a bezpečně.

Škola, která usiluje o kvalitní vzdělávání a spolupráci s rodiči v duchu Školního vzdělávacího programu – Partnerská škola.

Co nabízíme:

Snažíme se vytvářet příznivé klima na základě partnerských vztahů. Škola je řízena demokraticky, každý má určené své kompetence. Ve škole pracuje žákovský parlament, který rovněž učí žáky chovat se a jednat podle demokratických principů. Každý má možnost svým zapojením do činnosti ovlivňovat dění ve škole.

Školní vzdělávací program umožňuje osobnostní rozvoj každého žáka, jsou mu poskytovány všechny prostředky pro to, aby dosáhl svého maxima, aby rozvíjel svůj talent, své zájmy.

Škola se zapojuje do různých projektů, zaměřujeme se zejména na ty, které podporují pedagogický rozvoj školy, a na ty, díky nimž modernizujeme vybavení školy, inovujeme pomůcky.
Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště (ŠPP), jehož hlavní náplní je pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných, ala také pomoc pedagogům a rodičům, jak s těmito žáky pracovat. ŠPP nabízí činnost výchovné poradkyně, školní metodičky prevence, školní speciální pedagožky a od prosince 2022 také školní psycholožky.

Těší nás, že splňujeme kritéria pro získání certifikátu Rodiče vítáni, jsme držiteli certifikátu Škola pro demokracii a usilujeme o získání certifikátu Ekoškola a Férová škola.

Pedagogům umožňujeme další vzdělávání, organizujeme jazykovou a sportovní soutěž pro školy v rámci okresu.

Žákovský parlament:

Žákovský parlament je demokratický prvek řízení školy.  Parlament je složený ze zástupců tříd a je novou možností, jak získat žáky pro společné směřování ve všech oblastech činnosti školy a zároveň se dozvědět názory dětí a pružně na ně reagovat.

Rozvíjí u žáků umění projevit svůj názor při respektování názoru druhého, schopnost týmové spolupráce, umění vést diskusi, správně se ptát, ale i naslouchat, sebedůvěru, samostatnost, asertivitu, empatii.

Fakultní základní škola UJEP

V roce 2019 jsme se stali Fakultní základní školou UJEP. Cílem spolupráce je přiblížit a zprostředkovat žákům představu o studiu technických oborů a možnostech uplatnění v profesním životě, nastínit smysl učení se matematiky, fyziky a dalších technicky a přírodovědně zaměřených předmětů a pracovních činností. Žáci se také seznamují s výzkumem a plány rozvoje Ústeckého kraje a potřebě technicky kvalifikovaných pracovníků.

Mateřská škola:

Součástí školy je mateřská škola, která je svojí kapacitou největší v Litvínově. Úzká spolupráce se školou a společné aktivity pomáhají dětem ke zdárnému přechodu do základní školy.

Školní družina:

Žáci po škole mohou navštěvovat školní družinu, užít si spoustu zábavy, ale i se v rámci zájmové činnosti něco nového naučit. Během letních prázdnin pořádáme příměstský tábor.

Cvrček z.s.:

Umožňuje žákům, ale i dospělým trávit volný čas při zájmové činnosti, rozvíjet svůj talent, nadání.

Klub přátel při ZŠ s RVJ a MŠ Litvínov, z. s.:

Ve spolupráci s klubem připravujeme mimoškolní akce, setkávání s rodiči a přáteli školy, bavíme se, oceňujeme nejlepší žáky, ale také pomáháme.

Pedagogický sbor:

Předpokladem pro efektivní rozvoj výchovně vzdělávacího procesu jsou především lidé, tým kvalitních pedagogů s profesionálním přístupem, nadšením pro svoji práci, schopných spolupracovat a vzdělávat se.

Naše škola je dobrou volbou pro všechny, kteří hledají kvalitní vzdělávání.