Kdo jsme a co nabízíme?

Naše škola je společenství dětí, jejich rodičů, učitelů, vychovatelek a dalších osob. Naším společným cílem je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání. Zaměřujeme se na rozvoj dovedností, které jsou nutné pro člověka žijícího uprostřed Evropy.

Co nabízíme? 

 • Snažíme se vytvářet příznivé klima na základě partnerských vztahů. Škola je řízena demokraticky, každý má určené své kompetence. Ve škole pracuje žákovský parlament, který rovněž učí žáky chovat se a jednat podle demokratických principů. Každý má možnost svým zapojením do činnosti ovlivňovat dění ve škole.
 • Školní vzdělávací program umožňuje osobnostní rozvoj každého žáka, jsou mu poskytovány všechny prostředky pro to, aby dosáhl svého maxima, aby rozvíjel svůj talent, své zájmy.
 • Škola se zapojuje do různých projektů, zaměřujeme se zejména na ty, které podporují pedagogický rozvoj školy, a na ty, díky nimž modernizujeme vybavení školy, inovujeme pomůcky.
 • Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště, jehož hlavní náplní je pomoc žákům
  se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných, ala také pomoc pedagogům a rodičům, jak s těmito žáky pracovat.
 • Těší nás, že splňujeme kritéria pro získání certifikátu Rodiče vítáni, jsme držiteli certifikátu Škola pro demokracii a usilujeme o získání certifikátu Ekoškola a Férová škola.
 • Pedagogům umožňujeme další vzdělávání, organizujeme jazykovou a sportovní soutěž
  pro školy v rámci okresu.

Vybavení školy

 • počítačová učebna

 • 22 učeben s interaktivní tabulí

 • Otevřená knihovna

 • školní jídelna, kde probíhá příprava a výdej jídel dle profesionálně zpracovaného systému

 • školní družina s kapacitou 178 žáků

 • školní klub pro 50 žáků 

Sport

 • výuka plavání či kondiční plavání pro žáky 1. stupně

 • ozdravné a adaptační pobyty, školy v přírodě

 • lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd 

Pro nejmenší

 • program logopedické prevence

 • reedukace specifických poruch učení

 • Škola nanečisto v mateřské škole Ladova

 • Klub předškoláka

Žákovský parlament:
Žákovský parlament je demokratický prvek řízení školy. Parlament je složený ze zástupců tříd a je novou možností, jak získat žáky pro společné směřování ve všech oblastech činnosti školy a zároveň se dozvědět názory dětí a pružně na ně reagovat.
Rozvíjí u žáků umění projevit svůj názor při respektování názoru druhého, schopnost týmové spolupráce, umění vést diskusi, správně se ptát, ale i naslouchat, sebedůvěru, samostatnost, asertivitu, empatii.

Fakultní základní škola UJEP:
V roce 2019 jsme se stali Fakultní základní školou UJEP. Cílem spolupráce je přiblížit a zprostředkovat žákům představu o studiu technických oborů a možnostech uplatnění v profesním životě, nastínit smysl učení se matematiky, fyziky a dalších technicky a přírodovědně zaměřených předmětů a pracovních činností. Žáci se také seznamují s výzkumem a plány rozvoje Ústeckého kraje a potřebě technicky kvalifikovaných pracovníků.

Mateřská škola:
Součástí školy je mateřská škola, která je svojí kapacitou největší v Litvínově. Úzká spolupráce se školou a společné aktivity pomáhají dětem ke zdárnému přechodu do základní školy.

Školní družina a školní klub:
Žáci po škole mohou navštěvovat školní družinu a školní klub, užít si spoustu zábavy, ale i se v rámci zájmové činnosti něco nového naučit. Nově také pořádáme příměstské tábory v době prázdnin.

Cvrček z.s.:
Umožňuje žákům, ale i dospělým trávit volný čas při zájmové činnosti, rozvíjet svůj talent.

Klub přátel při ZŠ s RVJ a MŠ Litvínov, z. s.:
Ve spolupráci s klubem připravujeme mimoškolní akce, bavíme se, oceňujeme nejlepší žáky, ale také pomáháme.

Pedagogický sbor:
Předpokladem pro efektivní rozvoj výchovně vzdělávacího procesu jsou především lidé, tým kvalitních pedagogů s profesionálním přístupem, nadšením pro svoji práci, schopných spolupracovat a vzdělávat se.

Naše škola je dobrou volbou pro všechny, kteří hledají kvalitní vzdělávání.