Dokumenty a formuláře školy

Všechny dokumenty jsou ve formátu Adobe Reader, který si provšechny verze OS můžete bezplatně stáhnout zde.

Ceník plateb pro školní rok 2023-2024.pdf

Koncepce rozvoje školy 2023 - 2027

Opatření ředitelky školy - provoz a hygienická opatření od 1. 9. 2020

Opatření ředitelky školy – Pohyb cizích osob ve škole od 1.9.2022.pdf

Preventivní program školy

Protokol o kontrole - ČŠI ze dne 5. 4. 2018

Provozní řád multifunkčního hřiště.pdf

Roční plán základní školy 2023/2024

Rozpis zvonění v den konání třídnické chvilky a v ostatních dnech

Seznam vnitřních předpisů.pdf

Směrnice o poskytování poradenské služby v základní škole, mateřské škole

Školní preventivní strategie

Školní řád od 1.9.2023

Školní vzdělávací program Partnerská škola od 1.9.2023

Výroční zpráva za školní rok 2021-2022.pdf

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Odchod žáka/žákyně z výuky- pro žáky 2. stupně

Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova

Žádost o přijeti dítěte-přestup z jiné školy

Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky

Oznámení o plnění šk. doch. v zahraničí

Žádost o vydání opisu/stejnopisu vysvědčení

Žádost o vydání náhradního Zápisového lístku

Žádost o vydání nové ŽK

Posudek o zdravotní způsobilosti

Žádost o IVP

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

VZORY DAROVACÍCH SMLUV:

Darovací smlouva

Darovací smlouva - věcný dar