Koncepce rozvoje školy

 

Koncepce rozvoje školy na období 2023 – 2027

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

Adresa školy: Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

Právní subjektivita: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Litvínov

Ředitelka školy: Mgr. Hana Kašková

IČO: 00 832 537

IZO školy: 116 701 307

Číslo účtu: 34 232 491/0100

Kontakty: 476 111 037

E-mail:3zs@3zs.cz

Webové stránky školy: www.3zs.cz

ID datové schránky: zhusbw8

Školní vzdělávací program: Partnerská škola

 

Platnost dokumentu: od 25. 1. 2023

 

Motto:

Učit znamená vést od věci známé a

vést znamená činnost mírnou a ne násilnou,

plnou lásky a nikoliv nenávisti.

Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho,

neválím s ním po zemi a necloumám jím,

nýbrž ho jemně vezmu za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě kráčím před ním

a lákám ho, aby šel za mnou.

 

                                                                                                    Jan Ámos Komenský

                                                                        Obecná porada o nápravě věcí lidských

 1. Úvod

Koncepce rozvoje školy vychází ze Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, školského zákona č. 564/2004 Sb., v platném znění a Kritérií hodnocení kvalitní školy ČŠI.

Vlastnímu stanovení koncepce rozvoje předcházela SWOT analýza současného stavua diskuze s pedagogy o vizi školy a jejím naplňování, o zkvalitňování školního klimatu,o profilu absolventa školy. Vycházeli jsme z vlastního dotazníkového šetření, z vlastních představ a možností školy, podkladem byla také výroční zpráva za rok 2021/2022.

Předpokladem pro efektivní rozvoj výchovně vzdělávacího procesu jsou především lidé, tým kvalitních pedagogů s profesionálním přístupem, nadšením pro svoji práci, schopných spolupracovat a vzdělávat se.

Tento dokument formuluje cíle a priority školy, naznačuje možnosti k jejich dosažení, vytváří komplexní strategický pohled na rozvoj školy.

Co škola nabízí

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Litvínov.  Má dlouholetou tradici a je veřejnosti známá jako škola, která poskytuje kvalitní vzdělávání.

Od roku 2019 jsme fakultní základní školou UJEP.

Snažíme se vytvářet příznivé klima na základě partnerských vztahů. Škola je řízena demokraticky, každý má určené své kompetence. Ve škole pracuje žákovský parlament, který rovněž učí žáky chovat se a jednat podle demokratických principů. Každý má možnost svým zapojením do činnosti ovlivňovat dění ve škole.

Školní vzdělávací program umožňuje osobnostní rozvoj každého žáka, jsou mu poskytovány všechny prostředky pro to, aby dosáhl svého maxima, aby rozvíjel svůj talent, své zájmy.

Škola se zapojuje do různých projektů, zaměřujeme se zejména na ty, které podporují pedagogický rozvoj školy, a na ty, díky nimž modernizujeme vybavení školy, inovujeme pomůcky.
Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště, jehož hlavní náplní je pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných, ale také metodická pomoc pedagogům a rodičům, jak s těmito žáky pracovat, aby dosáhli v rámci svých možností a za přispění svého aktivního zapojení maximálního rozvoje a tím se co nejlépe připravili pro další život osobní i profesní. To ostatně platí pro všechny žáky školy.

Těší nás, že opakovaně splňujeme kritéria pro získání certifikátu Rodiče vítáni, jsme držiteli certifikátu Škola pro demokracii.

Pedagogům umožňujeme další vzdělávání, organizujeme jazykovou a sportovní soutěž pro školy v rámci okresu.

Nedílnou součástí školy je školní družina a školní klub, které svojí zájmovou činností navazují na výuku. Školní klub je v současné době mimo provoz. Dalším článkem je mateřská škola, se kterou velmi úzce spolupracujeme a pomáháme různými společnými aktivitami děti připravit pro zdárný přechod do základní školy.

Cvrček z.s. umožňuje žákům v rámci zájmové činnosti rozvíjet svůj talent.

Při škole pracuje Klub přátel při ZŠ s RVJ a MŠ Litvínov, z.s., který pomáhá s organizací mimoškolních aktivit.

Velmi úzce spolupracujeme se zřizovatelem školy, se školskou radou, s litvínovskými základními školami, středními školami v rámci okresu, ale také s firmami, městskou knihovnou, Městskou policií Litvínov.

Naprostou nezbytností je úzká spolupráce s rodiči na bázi partnerství a vzájemného respektu.

O své činnosti informujeme rodiče a širokou veřejnost na webových stránkách školy a v místních médiích.

Naše škola je dobrou volbou pro všechny, kteří hledají kvalitní výchovu a vzdělávání pro své děti.

Mise školy (JAK)

„Učit se s radostí a naplno“

Posláním školy je co nejkvalitněji plnit výchovně vzdělávací práci, poskytovat v bezpečném a motivujícím prostředí základní vzdělání, a to v úzké spolupráci se zákonnými zástupci. Usilujeme o maximální rozvoj každého žáka v rámci jeho možností na základě individuálního přístupu a o vytváření potřebných podmínek k jeho dosažení. Vedeme žáky k celoživotnímu učení, aby každý našel své uplatnění v budoucím životě.

Cesta k dosažení našich cílů musí být postupná a systematická.

Vize školy (KAM)

„Škola, kam chodíme rádi, škola.“

„Škola poskytující bezpečné, motivující a podporující prostředí, škola připravující žáky pro rychle se měnící život.“

Škola, která vybavuje žáky všemi potřebnými kompetencemi podle jejich maximálních možností za aktivní podpory a spolupráce rodiny, která poskytuje všem příležitost k růstu a úspěchu v inspirativním prostředí.

Škola, která rozvíjí osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodnout a být zodpovědný za sebe sama.

Škola, která pomocí efektivních metod výuky vede žáky k týmové práci, k vzájemnému respektu a pomoci.

Škola, která se snaží optimálním způsobem rozvíjet možnosti jak žáků nadaných, tak různým způsobem znevýhodněných, aby každý z nich objevil a naplno rozvinul svůj individuální potenciál.

Škola, ve které se všichni cítíme dobře a bezpečně.

Škola, která má jasně nastavená pravidla, která rozvíjí konstruktivní komunikaci mezi vedením školy, pedagogy a zákonnými zástupci, participaci na chodu školy.

Škola, která usiluje o kvalitní vzdělávání a vstřícnou spolupráci se zákonnými zástupci v duchu Školního vzdělávacího programu – Partnerská škola.

 

 1. Kde se nacházíme, analýza současného stavu školy

Abychom mohli směřovat do budoucnosti a následně porovnat posun, musíme dobře popsat a formulovat, kde jsme teď. Na jaké úrovni jsme v různých oblastech naší činnosti. K tomu nám slouží každoročně realizovaná SWOT analýza, ve které společně zjišťujeme silné a slabé stránky školy. Velmi důležitým mezníkem byla také společná práce nad formulací vize školy, tedy „kam směřujeme a čeho chceme dosáhnout“. Vize je vytvořena na základě sdílených hodnot,  ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti. Vize napomáhá rozhodování, cokoli se ve škole děje, by mělo být v souladu se stanovenou vizí. Diskuze se také vedla nad zformulováním profilu absolventa školy a zásadami vzájemné komunikace mezi zákonnými zástupci a školou.

Základní škola má cílovou kapacitu 640 žáků, školní družina 150 účastníků, školní klub 50 účastníků, školní jídelna 770 strávníků a mateřská škola kapacitu 150 dětí. Škola se nachází ve dvou propojených budovách, disponuje počítačovou učebnou, učebnou přírodovědných předmětů. Nově jsou zrekonstruovány dvě odborné učebny jazyků, fyziky, výtvarné výchovy a cvičná kuchyňka. V rámci zajištění bezbariérovosti školy byly zřízeny tři imobilní sociální zařízení, svislá plošina a dvě šikmé plošiny. Kromě školní knihovny jsme vybudovali také otevřenou knihovnu v prostoru chodeb. Škola má k dispozici jednu tělocvičnu a multifunkční hřiště, které ale ne zcela vyhovuje, protože není uzpůsobené atletickým disciplínám.

Školní družina má samostatnou budovu s pěti odděleními a velkou zahradu. Školní klub lze provozovat v budově školy.

Mateřská škola je vzdálena od školy asi jeden kilometr.

Snažíme se postupně modernizovat vybavení učeben a kabinetů v souladu s moderními trendy a také zkulturňovat prostředí chodeb. Myslím, že se nám to v rámci finančních možností daří.

Jedna tělocvična je nedostačující pro zajištění všech hodin tělesné výchovy, některé hodiny probíhají ve sportovní hale. Žáci musí přecházet. Do budoucna určitě nebude dostačující kapacita školní kuchyně a školní jídelny, abychom mohli nabízet dvě jídla a dietní stravu. Škola umožňuje rovný přístup ke vzdělávání všem žákům, podporujeme společné vzdělávání v běžných třídách základní školy.

Ve škole pracuje velmi úspěšně žákovský parlament, žáci vydávají školní časopis.

 • Základní cíle rozvoje školy 
 • Kvalitní základní vzdělání v moderní, bezpečné škole. Podpora spolupráce rodiny
  a školy ve smyslu větší participace zákonných zástupců na vzdělávání jejich dětí, vnímání žáků a zákonných zástupců jako partnerů v procesu vzdělávání.  
 • Vyvážená aktivní spolupráce všech partnerů vzdělávacího procesu – pedagogických pracovníků, zákonných zástupců, žáků a dalších subjektů. 
 • Žákovo převzetí zodpovědnosti za vlastní celoživotní vzdělávání a chování, přijetí práv i povinností.
 • Žáci připraveni pro aktivní život ve společnosti aktuální doby v oblasti osobní, občanské a pracovní 
 • Kriticky myslící, svobodně se rozhodující, empatický a tolerantní žák.
 • Pozitivní klima, partnerské vztahy na základě týmové práce, otevřené komunikace. 
 • Úzká spolupráce se školskou radou, spolupráce se ZŠ a SŠ Litvínovska, s městskou knihovnou, se zřizovatelem, upevňování vztahů mezi ZŠ a MŠ, mezi třídami.
 • Společné aktivity 1. a 2. stupně základní školy, ukázkové hodiny, projekty
  a prezentace prací žáků na veřejnosti. 
 1. Strategie k dosažení cílů 

 Vzdělávací oblast 

 • Základním prostředkem k dosažení cílů je plnění školního vzdělávacího programu. ŠVP je zpracován v souladu s RVP pro základní školy, jeho změny a dodatky jsou vždy odůvodněné, předem diskutované a vycházejí z priorit rozvoje vzdělávání. Reagují na aktuální legislativní změny, zejména na školský zákon v platném znění. 
 • Partnerství rozvíjet jako vyváženou aktivní spolupráci pedagogických pracovníků, zákonných zástupců, žáků a dalších subjektů. 
 • Uplatňovat individuální přístup k žákům v maximální míře, zajistit rovné příležitosti pro všechny, rozvíjet funkční gramotnosti a klíčové kompetence žáků, pracovat s informacemi, komunikovat v mateřském a cizím jazyce. 
 • Podporovat nadání žáků, vytvořit vhodné podmínky pro jejich individuální rozvoj, tvořivost, aktivitu a spolupráci žáků. 
 • Učit kritickému myšlení a připravenosti zvládat změny. 
 • Využívat vhodné, efektivní metody a formy práce. 
 • Zprostředkovat možnost výběru na základě diferenciace výuky, rozvíjet aktivitu, zájem žáků a vytvářet k tomu optimální podmínky.  
 • Podporovat metody hodnocení zaměřených na sledování individuálního pokroku žáka. 
 • Zaměřovat výuku na co nejaktivnější zapojení žáků do vzdělávacího procesu, na praktické využití v praxi. 
 • Využití metody FIE. 
 • Připravovat na profesní uplatnění. 
 • Rozvíjet smysl pro povinnost a toleranci, umět uplatňovat svá práva. 
 • Akcentovat demokratické myšlení, podporovat žákovskou samosprávu. 
 • Rozvíjet kompetence pro celý aktivní občanský, profesní a osobní život (např. občanská participace, iniciativa a podnikavost, kreativita, komunikace a spolupráce při řešení problémů, chování v krizové situaci). 
 • Být zodpovědný za své zdraví, rozvíjet fyzickou a duševní stránku, podporovat vhodnými aktivitami zdravý životní styl. 
 • Vést žáky k ohleduplnosti, k respektu k jiným kulturním a duchovním hodnotám. 
 • Minimalizovat výskyt rizikového chování. 
 • Vést k ochraně životního prostředí, k odpovědnosti za dopady lidské činnosti
  na životní prostředí. 
 • Podporovat porozumění vzájemné propojenosti společenských a přírodních, lokálních a globálních, minulých a budoucích procesů s cílem uvědomění si spoluzodpovědnosti za vytváření světa, ve kterém žijeme. 
 1. Školní poradenské pracoviště, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm, jejímiž členy jsou zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň, výchovná a kariérová poradkyně, školní metodička prevence, školní speciální pedagog a nově také školní psycholožka. Poradenský tým úzce spolupracuje s dalšími poradenskými a odbornými subjekty, a to především s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry a OSPOD.

Úkoly a cíle poradenství

 • Zajišťovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným (v celém rozsahu spektra) podmínky pro inkluzi.
 • Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.
 • Aktivity školy směřovat k tomu, aby se při jejich realizaci setkávali všichni žáci.
 • Zajišťovat funkci asistenta pedagoga na základě doporučení školských poradenských zařízení.
 • Rozvíjet a posilovat spolupráci asistentů pedagoga s vyučujícími.
 • Spolupracovat se školní asistentkou a s asistentkou pro sociálně znevýhodněné žáky.
 • Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování.
 • Zajišťovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.
 • Zajišťovat včasnou intervenci u žáků nadaných a mimořádně nadaných.
 • Poskytovat poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
 • Poskytovat metodickou podporu učitelům.
 • Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci.
 • Integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra. střediska výchovné péče) a s úřady práce.
 1. Prevence rizikového chování

Primární prevence rizikového chování u žáků naší školy se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování dětí
a mládeže:

Způsoby předcházení rizikovému chování

 • Tvorba a realizace Minimálního preventivního programu, který je každý rok zpracováván dle aktuálních potřeb školy.
 • Spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci tuto problematiku.
 • Preventivní práce s třídními kolektivy.
 • Pravidelné třídnické chvilky.
 • Adaptační výjezdy 6. ročníků.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 • Pořádání besed a přednášek s odborníky, pravidelně – preventivně, i dle aktuální potřeby.
 • Zavedení projektového dne s tematikou prevence (1x ročně).
 • Snaha o co největší zapojení žáků a zákonných zástupců do aktivit týkajících se prevence rizikového chování.
 1. Klima školy
 • Vytvoření optimálního sociokulturního prostředí školy na základě otevřené a srozumitelné komunikace, týmové práce, kvalitních mezilidských vztahů.
 • Vytváření přátelského a bezpečného prostředí pro žáky a všechny zaměstnance, snaha o wellbeing.
 • Řešení vzniklých problémů.
 • Společné plánování na základě předchozí analýzy stavu.
 • Aktivní spolupráce všech pedagogů, vzájemná podpora a poskytování zpětné vazby.
 • Aktivní účast pedagogů na rozvoji školy, spoluúčast na vedení školy, zájem o dění ve škole.
 • Rozvíjení kvality managementu, kultury školy, jejích hodnot, vést zaměstnance k jejich společnému sdílení, k loajalitě ke škole, k pocitu sounáležitosti.
 • Otevřená komunikace se zákonnými zástupci, zákonný zástupce je pro pedagogy partnerem ve výchově a vzdělávání žáků.
 • Vytvářet přátelskou atmosféru, prohlubovat zájem zákonných zástupců o dění ve škole, zapojování zákonných zástupců do výuky v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti, kariérového poradenství apod.
 • Rozvoj důvěry, úcty mezi všemi stranami zapojenými do procesu vzdělávání a výchovy.
 • Podpora stanovených cílů rozvoje, naplňovat vizi školy.
 • Zlepšovat pracovní prostředí, zlepšovat estetickou úpravu prostor školy, udržovat čistotu.
 1. Řízení školy, personální oblast
 • Zpracovat reálnou koncepci rozvoje školy s jasnými cíli a strategiemi pro jejich naplňování, s kterými budou učitelé souznít, i když nemusí být ve všem ve shodě.
 • Rozvíjet klima založené na důvěře a pozitivním myšlení.
 • Zajištění co nejlepších podmínek pro vzdělávání.
 • Úsilí o podporující, otevřené vedení.
 • Podpora spokojenosti pedagogů v profesním i osobním životě.
 • Zajistit podmínky pro profesní rozvoj, seberealizaci. Plán profesního rozvoje pedagoga si každý volí sám. Vedení je průvodcem osobního rozvoje – kam chce pedagog směřovat a co je jeho cílem.
 • Péče o začínající pedagogy, uvádějící učitel.
 • Rozvíjet týmovou spolupráci a kolegiální vztahy ve škole.
 • Průběžné vyhodnocování úspěšnosti rozvoje, na základě zpětné vazby doplňovat.
 • Vytvořit účinný a srozumitelný systém autoevaluace školy.
 • Dbát o prevenci syndromu vyhoření, rozvíjet umění naslouchat, ale také si o pomoc požádat.
 • Zapojovat se do projektů k získání finančních prostředků (vybavenost školy, mezinárodní spolupráce, DVPP apod.).
 • Zlepšovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl zaměstnanců na řízení školy, na hodnocení školy, delegovat kompetence na co nejnižší úroveň řízení.
 • Věcná komunikace, jednotný zdroj informací, zjednodušení přístupu, přechod na úložiště OneDrive.
 • Pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů. Snaha o stabilní pedagogický tým s vysokou mírou kvalifikovaných a aprobovaných pedagogů.
 • Zajistit pedagogického konzultanta – mentora, supervizi.
 • Podporovat DVPP, DVP, Erasmus +.
 • Spolupracovat se zřizovatelem školy na kulturním životě, na projektech města.
 • Rozvíjet profesní dovednosti, podporovat další vzdělávání, rozvíjet systém podpory motivace, odměňování.
 • Klást důraz na kvalitu odváděné práce, zainteresovanost, vyžadovat odpovědnost všech zaměstnanců za výsledky své práce.
 • Provádět systematickou kontrolu kvality práce na všech úsecích, vyhodnocovat práci pedagogů, zajišťovat jim zpětnou vazbu o kvalitě jejich práce, plánovat jejich profesní rozvoj.
 • Vést všechny k jednotnému a důslednému působení na žáky s jasně stanovenými a srozumitelnými pravidly. Kázeň vnímat jako jednu z podmínek kvalitního vzdělávání.
 • Preferovat otevřené formy komunikace.
 • Zkvalitňovat činnost poradního sboru ředitelky školy.
 • Průběžně vyhodnocovat naplňování koncepce rozvoje školy, doplňovat ji, upravovat na základě zpětné vazby (SWOT analýza).
 • Rozvíjet vstřícný a respektující komunikační systém, zahrnující pedagogy, žáky, zákonné zástupce a veřejnost.
 1. Profilace školy
 • Vzdělávání v bezpečném prostředí a v pozitivní atmosféře s důrazem na individuální předpoklady k učení každého žáka.
 • Zavádění nových metod a forem výuky, např. FIE, CLIL – integrace do předmětů, diferenciace výuky, tandemová výuka, vrstevnické učení, projektové hodiny, dny, dílničky ve spolupráci se zákonnými zástupci.
 • Smysluplná výuka, propojenost s reálnými životními situacemi, co nejaktivnější žák ve výuce.
 • Výuka anglické jazyka od 1. ročníku.
 • Pořádání tradičních mimoškolních akcí ve spolupráci s rodiči – podpora dobrého jména školy.
 • Hodnocení žáků včetně slovního, formativního s přihlédnutím k individuálním odlišnostem žáků, pozitivní motivace.
 • Kvalitní fungování školního poradenského pracoviště včetně nabídky psychologického poradenství.
 • Snaha o zapojení do programu Erasmus+.
 • Navázání spolupráce se zahraniční školou.
 • Výuka volitelného předmětu konverzace v anglickém jazyce v 9. ročníku
 • Výuka německého a ruského jazyka od 7. ročníku.
 • Organizace soutěže v anglickém jazyce v okresním měřítku.
 • Rozvoj partnerství.
 • Jsme fakultní školou UJEP.

ICT ve výuce – metoda BYOD.

Využívání ve výuce mobilních zařízení školy (tablety, notebooky) se zobrazením na interaktivní tabuli, využívat ve výuce i mobilní zařízení žáků (mobilní telefony, tablety).

ICT v praxi pedagoga.

Používat cloudová úložiště a online aplikace při tvorbě, ukládání, sdílení a prezentaci výukových materiálů.

ICT v praxi školy.

Volitelné předmět pro žáky 9. a 9. ročníku.

Třídnické chvilky se zaměřením na etickou a sociální výchovu.

Podpora environmentální výchovy formou průřezového tématu a projektové výuky, spolupráce s centrem VIANA pod záštitou Scholy Humanitas a vzdělávacím centrem TEREZA.

Podpora čtenářské gramotnosti, projektová výuka, dílničky ve spolupráci se zákonnými zástupci, zapojení do projektu Celé Česko čte dětem.

Adaptační výjezdy pro žáky, spolupráce s Policií ČR a Městskou policií Litvínov v rámci prevence rizikového chování.

Podpora výjezdů do škol v přírodě, výjezdů do zahraničí.

Činnost žákovského parlamentu.

Vydávání školního časopisu.

Činnost školní knihovny, otevřené knihovny.

Spolupráce se základními školami, středními školami, firmami.

Činnost na podporu mezigeneračních vztahů, spolupráce s mateřskou školou, penzionu pro seniory Minerva.

Charitativní činnost.

Účast v žákovských soutěžích, olympiádách.

Klub přátel při ZŠ s RVJ a MŠ Litvínov, z.s.

Cvrček z.s., zajišťující zájmovou činnost.

Realizace třídních schůzek formou TRIA.

Účast v projektech EU, MŠMT.

 1. Profil absolventa školy
 • Zvládá základní učivo dané školním vzdělávacím programem, umí ho aplikovat v praxi.
 • Jazykově, věcně a správně se dokáže vyjádřit jak v písemném, tak v ústním projevu v rodném i cizím jazyce.
 • Umí formulovat své myšlenky, názory, respektuje názor druhých.
 • Umí pracovat s informacemi, získat, ověřit, využít je s respektem k bezpečí.
 • Je zodpovědný, samostatný, domýšlí důsledky svého chování.
 • Rozvíjí a zároveň chrání své fyzické a duševní zdraví.
 • K řešení problému přistupuje aktivně přiměřeně svému věku.
 • Asertivně komunikuje, spolupracuje.
 • Vystupuje kultivovaně, je ohleduplný, tolerantní.
 • Má pozitivní vztah k učení, je motivován k celoživotnímu učení.
 • Zná své schopnosti, umí se vyrovnat s neúspěchem a maximálně rozvíjí všechny složky osobnosti.
 • Ctí kulturní tradice národa a specifika svého regionu.
 • Uznává demokratické principy, žebříček hodnot.
 • Má vztah k přírodě, není mu lhostejný stav životního prostředí.
 • Ví, jak se chovat ve virtuálním světě.
 • Má osvojeny základy finanční gramotnosti.
 1. Mimoškolní a zájmová činnost

Cvrček z.s. – rozšiřovat nabídku zájmových kroužků pro děti i dospělé.

Klub přátel při ZŠ s RVJ a MŠ Litvínov, z.s.

Kvalitní práce školní družiny.

Podpora činnosti školní knihovny včetně otevřené knihovny.

 1. Škola a veřejnost

Prioritou je spolupráce se zákonnými zástupci, jejich aktivní zapojování do výchovně vzdělávacího procesu, (dílničky, projektové hodiny, dny…).

Poskytování objektivních, včasných a stále dostupných informací o dění ve škole, přehledná, srozumitelná a rychlá komunikace se zákonnými zástupci. Dostupnost všech kontaktů pro řešení standardních i krizových situací.

Klub přátel při ZŠ s RVJ a MŠ Litvínov, z.s.

Spolupráce se školskou radou.

Spolupráce se zřizovatelem, městskou knihovnou, OSPOD, MP, PČR a dalšími subjekty.

Propagace školy, příspěvky do místních periodik, aktuální informace na webových stránkách školy.

Zapojování do kulturního a sportovního dění města.

Rozvoj spolupráce se zahraniční firmou na podporu volby povolání, optimálního výběru střední školy.

Prezentace školy formou Dnů otevřených dveří, Otevřené výuky, Klubu předškoláka, Šerpování žáků 9. ročníku apod. a tradičních mimoškolních akcí za účasti zákonných zástupců a široké veřejnosti.

 1. Ekonomická a materiální oblast

Zapojování do operačních programů, výzev z různých zdrojů – rozvojové projekty MŠMT a ESF, granty.

Efektivní a hospodárné nakládání s finančními prostředky.

Stanovení priorit čerpání rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny.

Pokračovat ve vybavování a modernizaci školy.

Průběžně inovovat fond učebnic, pomůcek, programové vybavení, rozšířit fond učebnic Aj – Tools 5. – 9. roč. (interaktivní výuka).

Méně početné skupiny žáků pro výuku cizích jazyků dle finančních a prostorových možností.

Pokračovat ve vybavování školy moderní IT technikou.

Pokračovat v modernizaci kabinetů.

Pokračovat ve vybavování školních chodeb relaxačními prvky.

Vybudování sborovny, kanceláře, ideálně přistavět pavilon, sedlovou střechu.

Energetický audit a realizace úsporných opatření.

 

 1. Evaluace školy

Autoevaluace je základem zvyšování kvality školy.

Průběžně vyhodnocovat naplňování koncepce rozvoje školy, doplňovat ji, upravovat na základě zpětné vazby (SWOT analýza), vyhodnocovat školní vzdělávací program a plány profesního rozvoje pedagogů, ročního plánu školy, dotazníková šetření, ale i externí šetření ČŠI, výsledky standardizovaných testů nebo externí hodnocení školy, výsledky přijímacího řízení na střední školy, závěry hospitací, podněty a připomínky zaměstnanců, rodičů jsou účinným
a srozumitelným systém autoevaluace.

Nezbytností je ředitel školy jako schopný manažer a dobrý hospodář.

11. Závěr

Strategie plánování je významnou součástí vedení školy.

Koncepce rozvoje školy je živým dokumentem, bude průběžně aktualizována, konkretizována a upřesňována v ročních plánech školy vždy ve vztahu k měnícím se podmínkám, možnostem.

Realizace stanovených úkolů a cílů povede k naplňování vize školy.

Finální podoba koncepce rozvoje školy bude projednána s pedagogickou radou, školskou radou, bude uložena elektronicky na obvyklém místě a pro zákonné zástupce a veřejnost bude k nahlédnutí v kanceláři školy.

V Litvínově dne 20. 1. 2023

Mgr. Hana Kašková

ředitelka školy

 

Příloha č. 1

Zásady komunikace mezi učiteli a rodiči (zákonnými zástupci)

 • Partnerská škola není jen název našeho školního vzdělávacího programu, ale také hlavní zásadou komunikace založené na partnerství, vzájemném respektu, naslouchání
  a důvěře. Taková komunikace vytváří podnětné prostředí, napomáhá celkovému rozvoji žáka.
 • Rodič respektuje učitele jako odborníka v jeho profesi, uznává jeho rozhodovací kompetence v oblastech, za které zodpovídá. Každý učitel má svůj individuální styl, kterým naplňuje cíle, uvedené ve školním vzdělávacím programu, a strategii školy vycházející z koncepce rozvoje školy.
 • Učitel respektuje rodiče jako osobu, která dítě velmi dobře zná a která za něj zodpovídá.
 • Učitel hledá obvyklé cesty komunikace, které vedou k jasnému vyřešení nastalého problému, teprve následně volí jiné způsoby.
 • Učitel má k jednání vždy připravené podklady.
 • Při řešení problémových situací se rodič obrací nejprve na učitele, kterého se řešení problému týká, poté případně na třídního učitele. Přítomen by měl být i žák, kterého se daná situace týká. Pokud má rodič pochybnosti o výsledku řešení, obrátí se na vedení školy. Svoji nespokojenost by ovšem rodič neměl ventilovat před dítětem.
  Učitel apeluje na rodiče, aby dodržovali stanované postupy komunikace.
 • V případě potřeby osobního setkání rodiče a učitele iniciátor schůzku domluví předem a obeznámí s důvodem setkání.

V případě vážnějšího problému nebo složitější komunikace je stanoven termín jednání s pozváním odborného poradce (speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence, vychovatelka školní družiny, vedení školy).

Obě strany respektují bezpečné prostředí školy a příjemné klima.

 • Cílem vzájemné komunikace je hledání řešení problémů, vyjasňování názorů, sdílení poznatků.

 

Formy komunikace:

 1. Písemná forma: přes společnou komunikační platformu ŠOL, e-mail.
 2. Ústní forma:
 3. Třídní schůzky (prezenční x distanční).
 4. Individuální schůzka (na pozvání dle potřeby, třídní schůzky TRIA).
 5. Jednání s rodiči na vyžádání jedné nebo druhé strany.
 6. Jednání s odborníkem (speciální pedagog, metodik prevence, výchovný poradce, další instituce – PČR, ...).

Rodiče, zákonní zástupci byli o postupech jednání komunikace se školou seznámeni na třídní schůzce.