Koncepce rozvoje školy

 

Koncepce rozvoje školy na období 2018 – 2022

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Litvínov,

Podkrušnohorská 1589, okres Most

Adresa školy: Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

Právní subjektivita: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Litvínov

Ředitelka školy: Mgr. Hana Kašková

IČO: 00 832 537

IZO školy: 116 701 307

Číslo účtu: 34 232 491/0100

Kontakty: 476 111 037

E-mail:3zs@3zs.cz

Webové stránky školy: www.3zs.cz

ID datové schránky: zhusbw8

 

Školní vzdělávací program: Partnerská škola

 

Platnost dokumentu: Od 23. 1. 2018

Úvod

Koncepce rozvoje školy vychází ze strategie vzdělávací politiky České republiky, ze zákona č. 564/2004 Sb., v platném znění a Kritérii kvalitní školy ČŠI a dále z vlastních představ a možností školy.

Vlastnímu stanovení koncepce rozvoje předcházela analýza současného stavu a diskuze s pedagogy o vizi školy a jejím naplňování, o zkvalitňování školního klimatu, o profilu absolventa školy.

Předpokladem pro efektivní rozvoj výchovně vzdělávacího procesu jsou především lidé, tým kvalitních pedagogů s profesionálním přístupem, nadšením pro svoji práci, schopných spolupracovat a vzdělávat se.

Co škola nabízí

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Litvínov. Má dlouholetou tradici a je v podvědomí veřejnosti známá jako škola, která poskytuje kvalitní vzdělávání se zaměřením na rozšířenou výuku jazyků.

Snažíme se vytvářet příznivé klima na základě partnerských vztahů. Škola je řízena demokraticky, každý má určené své kompetence. Ve škole pracuje žákovský parlament, který rovněž učí žáky chovat se a jednat podle demokratických principů. Každý má možnost svým zapojením do činnosti ovlivňovat dění ve škole.

Školní vzdělávací program umožňuje osobnostní rozvoj každého žáka, jsou mu poskytovány všechny prostředky pro to, aby dosáhl svého maxima, aby rozvíjel svůj talent, své zájmy.

Škola se zapojuje do různých projektů, zaměřujeme se zejména na ty, které podporují pedagogický rozvoj školy, a na ty, díky nimž modernizujeme vybavení školy, inovujeme pomůcky.
Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště, jehož hlavní náplní je pomoc žákům
se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných, ala také pomoc pedagogům a rodičům, jak s těmito žáky pracovat.

Těší nás, že splňujeme kritéria pro získání certifikátu Rodiče vítáni, jsme držiteli certifikátu Škola pro demokracii a usilujeme o získání certifikátu Ekoškola a Férová škola.

Pedagogům umožňujeme další vzdělávání, organizujeme jazykovou a sportovní soutěž pro školy v rámci okresu.

Součástí školy je mateřská škola, se kterou velmi úzce spolupracujeme a pomáháme různými společnými aktivitami děti připravit pro zdárný přechod do základní školy.

Cvrček z.s. umožňuje žákům v rámci zájmové činnosti rozvíjet svůj talent.

Při škole pracuje Klub přátel při ZŠ s RVJ a MŠ Litvínov, z.s., který pomáhá s organizací mimoškolních aktivit.

Velmi úzce spolupracujeme se zřizovatelem školy a se školskou radou.

O své činnosti informujeme rodiče a širokou veřejnost na webových stránkách školy a v místním tisku.

Naše škola je dobrou volbou pro všechny, kteří hledají kvalitní výchovu a vzdělávání pro své děti.

Mise školy

Posláním školy je co nejkvalitněji plnit výchovně vzdělávací práci, poskytovat v bezpečném a motivujícím prostředí základní vzdělání a to v úzké spolupráci s rodiči. Usilujeme o maximální rozvoj každého žáka na základě individuálního přístupu a o vytváření potřebných podmínek k jeho dosažení. Vedeme žáky k celoživotnímu učení, aby každý našel své uplatnění v budoucím životě.

Vize školy

Škola, kam chodíme rádi“

Škola, která vybavuje žáky všemi potřebnými kompetencemi podle jejich maximálních možností za aktivní podpory a spolupráce rodiny, která poskytuje všem příležitost k růstu a úspěchu v inspirativním prostředí.

Škola, která rozvíjí osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodnout a být zodpovědný za sebe sama.

Škola, která pomocí efektivních metod výuky vede žáky k týmové práci, k vzájemnému respektu a pomoci.

Škola, která se snaží optimálním způsobem rozvíjet možnosti jak žáků nadaných, tak různým způsobem znevýhodněných, aby každý z nich objevil a naplno rozvinul svůj individuální potenciál.

Škola, ve které se všichni cítíme dobře a bezpečně.

Škola, která usiluje o kvalitní vzdělávání a spolupráci s rodiči v duchu Školního vzdělávacího programu – Partnerská škola.

Kde se nacházíme, analýza současného stavu školy

Abychom mohli směřovat do budoucnosti a následně porovnat posun, musíme dobře popsat a formulovat, kde jsme teď. Na jaké úrovni jsme v různých oblastech naší činnosti. K tomu nám slouží každoročně realizovaná SWOT analýza, ve které společně zjišťujeme silné a slabé stránky školy. Velmi důležitým mezníkem byl také společná práce nad formulací vize školy, tedy „kam směřujeme a čeho chceme dosáhnout“. Vize je vytvořená na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti. Vize napomáhá rozhodování, cokoli se ve škole děje, by mělo být v souladu se stanovenou vizí.

Základní škola má cílovou kapacitu 650 žáků, školní družina 180 účastníků, školní klub 50, školní jídelna 770 a mateřská škola  kapacitu 150 dětí. Aktuální počet zaměstnanců školy je 91.

Škola se nachází ve dvou propojených budovách, disponuje počítačovou učebnou, učebnou fyziky a učebnou přírodovědných předmětů a kromě dalších učeben také cvičnou kuchyňkou a dílnami. Kromě školní knihovny jsme vybudovali také otevřenou knihovnu v prostoru chodeb. Škola má k dispozici jednu tělocvičnu a zrekonstruované multifunkční hřiště. Školní družina má samostatnou budovu s pěti odděleními, jedno se nachází v budově školy stejně jako školní klub. Mateřská škola je vzdálená od školy asi jeden kilometr.

Snažíme se postupně modernizovat vybavení učeben a kabinetů v souladu s moderními trendy a také zkulturňovat prostředí chodeb. Myslím, že se nám to v rámci finančních možností daří.

Tíží nás stav sociálního zařízení, nevyhovují vybavení učebny fyziky, dílen a cvičné kuchyňky, nestačí jedna tělocvična, do budoucna určitě nebude dostačující kapacita školní kuchyně, abychom mohli nabízet dvě jídla a dietní stravu. Škola není bezbariérová.

Škola umožňuje rovný přístup ke vzdělávání všem žákům, podporujeme společné vzdělávání v běžných třídách základní školy.

Ve škole pracuje velmi úspěšně žákovský parlament, žáci vydávají školní časopis.

Spolupracujeme s ostatními litvínovskými základními a středními školami, s městskou knihovnou, policií, zřizovatelem, zahraniční firmou a dalšími subjekty.

Základní cíle rozvoje školy

Poskytovat žákům kvalitní základní vzdělání v moderní, bezpečné škole.

Podporovat spolupráci rodiny a školy ve smyslu větší participace rodičů na vzdělávání jejich žáků. Vnímat žáky a rodiče jako partnery v procesu vzdělávání.

Partnerství rozvíjet jako vyváženou aktivní spolupráci pedagogických pracovníků, rodičů, žáků a dalších subjektů.

Průběžně inovovat školní vzdělávací program, rozvíjet funkční gramotnosti u žáků.

Připravovat žáky pro aktivní život ve společnosti aktuální doby v oblasti osobní, občanské a pracovní, vytvořit podmínky pro celoživotní vzdělávání a uplatnění v životě.

Vést žáky k odpovědnosti za své chování a jednání (adekvátně jejich věku), posilovat jejich občanské postoje, uvědomovat si práva a povinnosti, vést k toleranci a empatii.

Uplatňovat individuální přístup k žákům v maximální míře, zajistit rovné příležitosti pro všechny.

Rozvíjet kritické myšlení a podpořit svobodné rozhodování.

Respektovat předem daná pravidla.

Pozitivní přístup ke vzdělávání, vnitřní motivaci všech zúčastněných.

Systematicky budovat školní poradenské pracoviště.

Budovat partnerské vztahy na základě týmové práce, otevřené komunikace.

Vytvářet pozitivní klima.

Rozvíjet partnerství – úzká spolupráce se školskou radou, spolupráce se ZŠ a SŠ Litvínovska, s městskou knihovnou, se zřizovatelem, upevňování vztahů mezi ZŠ a MŠ, mezi třídami 1. a 2. stupně, společné aktivity, ukázkové hodiny, projekty a pod., prezentace prací žáků na veřejnosti.

Strategie k dosažení cílů

Vzdělávací oblast

Základním prostředkem k dosažení cílů je plnění školního vzdělávacího programu.

ŠVP je zpracován v souladu s RVP pro základní školy, jeho změny a dodatky jsou vždy odůvodněné, předem diskutované a vycházejí z priorit rozvoje vzdělávání. Reagují na aktuální legislativní změny, zejména na školský zákon v platném znění.

Rozvíjet všechny gramotnosti a klíčové kompetence žáků, umět pracovat.s informacemi, komunikovat v mateřském a cizím jazyce.

Podporovat společné vzdělávání, individuální přístup k žákům.

Podporovat osobnostní rozvoj a zároveň respektovat žákovu osobnost.

Rozvíjet nadání žáků, vytvořit vhodné podmínky pro jejich individuální rozvoj.

Využívat vhodné, efektivní metody a formy práce.

Učit kritickému myšlení a připravenosti zvládat změny.

Podporovat možnost výběru na základě diferenciace výuky, rozvíjet aktivitu, zájem žáků a vytvářet k tomu optimální podmínky. Zavést absolventské práce.

Podporovat metody hodnocení zaměřených na sledování individuálního pokroku žáka.

Zaměřovat výuku na co nejaktivnější zapojení žáků do vzdělávacího procesu, na praktické využití v praxi.

Rozvíjet tvořivé myšlení, logické uvažování, schopnost řešit problémy. Umět pracovat samostatně, ale také spolupracovat. Využití metody FIE.

Podporovat tvořivost a aktivitu žáků.

Rozvojem všeobecných kompetencí vést k celoživotnímu vzdělávání, podporovat motivaci k učení, připravovat na profesní uplatnění.

Rozvíjet smysl pro povinnost, pro toleranci, umět uplatňovat svá práva.

Rozvíjet demokratické myšlení, podporovat žákovskou samosprávu.

Rozvíjet kompetence pro celý aktivní občanský, profesní a osobní život
(např. občanská participace, iniciativa a podnikavost, kreativita, komunikace
a spolupráce při řešení problémů, chování v krizové situaci).

Být zodpovědný za své zdraví, rozvíjet jeho fyzickou a duševní stránku, podporovat vhodnými aktivitami zdravý životní styl.

Vést žáky k ohleduplnosti, k respektu k jiným kulturním a duchovním hodnotám.

Minimalizovat výskyt rizikového chování.

Vést k ochraně životního prostředí, k odpovědnosti za dopady lidské činnosti
na životní prostředí.

Podporovat porozumění vzájemné propojenosti společenských a přírodních, lokálních a globálních, minulých a budoucích procesů s cílem uvědomění si spoluzodpovědnosti za vytváření světa, ve kterém žijeme.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní žáci

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm, jehož součásti je zástupkyně školy pro 1. stupeň, výchovná - kariérní poradkyně, školní metodička prevence, školní speciální pedagožka. Poradenský tým úzce spolupracuje s dalšími poradenskými a odbornými subjekty, a to především s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry a OSPOD.

Úkoly a cíle poradenství

Zajišťovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným (v celém rozsahu spektra) podmínky pro inkluzi.

Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.

Aktivity školy směřovat k tomu, aby se při jejich realizaci setkávali žáci zdraví se žáky se SVP.

Zajišťovat funkci asistenta pedagoga na základě souhlasu zřizovatele a doporučení školských poradenských zařízení.

Rozvíjet a posilovat spolupráci asistentů pedagoga s vyučujícími.

Spolupracovat se školní asistentkou a s asistentkou pro sociálně znevýhodněné žáky.

Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování.

Zajišťovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

Zajišťovat včasnou intervenci u žáků nadaných a mimořádně nadaných.

Poskytovat poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků

Poskytovat metodickou podporu učitelům.

Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči.

Integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra. střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Prevence rizikového chování

Primární prevence rizikového chování u žáků naší školy se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování dětí a mládeže:

Způsoby předcházení rizikovému chování

Tvorba a realizace Minimálního preventivního programu, který je každý rok zpracováván dle aktuálních potřeb školy

Spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci tuto problematiku

Preventivní práce s třídními kolektivy

Pravidelné třídnické chvilky

Adaptační výjezdy 6. ročníků

Vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování

Pořádání besed a přednášek s odborníky, pravidelně – preventivně, i dle aktuální potřeby

Zavedení projektového dne s tematikou prevence (1x ročně)

Každý měsíc tematicky věnován jednomu z projevů rizikového chování (např. září – drogy, říjen – šikana apod.)

Snaha o co největší zapojení žáků a rodičů do aktivit týkajících se prevence rizikového chování

Klima školy

Vytvoření optimálního sociokulturního prostředí školy na základě otevřené
a srozumitelné komunikace, týmové práce, kvalitních mezilidských vztahů.

Vytváření přátelského a bezpečného prostředí pro žáky a všechny zaměstnance.

Řešení vzniklých problémů.

Společné plánování na základě předchozí analýzy stavu.

Aktivní spolupráce všech pedagogů, vzájemná podpora a poskytování zpětné vazby.

Aktivní účast pedagogů na rozvoji školy, spoluúčast na vedení školy, zájem o dění
ve škole.

Rozvíjení kvality managementu, kultury školy, jejích hodnot, vést zaměstnance k jejich společnému sdílení, k loajalitě ke škole, k pocitu sounáležitosti.

Otevřená komunikace s rodiči, rodič je pro pedagogy partnerem ve výchově
a vzdělávání dětí.

Vytvářet přátelskou atmosféru, prohlubovat zájem rodičů o dění ve škole.

Rozvoj důvěry, úcty mezi všemi stranami zapojenými do procesu vzdělávání
a výchovy.

Podpora stanovených cílů rozvoje, naplňovat vizi školy.

Zlepšovat pracovní prostředí, zlepšovat estetickou úpravu prostor školy, udržovat čistotu.

Řízení školy, personální oblast

Zpracovat reálnou koncepci rozvoje školy s jasnými cíli a strategiemi pro jejich naplňování.

Rozvíjet týmovou spolupráci a kolegiální vztahy ve škole

Průběžné vyhodnocování úspěšnosti rozvoje, na základě zpětné vazby doplňovat.

Vytvořit účinný a srozumitelný systém autoevaluace školy.

Pracovat na tvorbě projektů k získání finančních prostředků (vybavenost školy, mezinárodní spolupráce, DVPP apod.).

Zlepšovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl zaměstnanců na řízení školy, na hodnocení školy, delegovat kompetence na co nejnižší úroveň řízení.

Pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů.

Zajistit pedagogického konzultanta – mentora

Podporovat DVPP, DVP

Spolupracovat se zřizovatelem školy na kulturním životě, na projektech města.

Rozvíjet profesní dovednosti, podporovat další vzdělávání, rozvíjet systém podpory motivace, odměňování.

Klást důraz na kvalitu odváděné práce, zainteresovanost, vyžadovat odpovědnost všech zaměstnanců za výsledky své práce.

Provádět systematickou kontrolu kvality práce na všech úsecích, vyhodnocovat práci pedagogů, zajišťovat jim zpětnou vazbu o kvalitě jejich práce, plánovat jejich profesní rozvoj.

Vést všechny k jednotnému a důslednému působení na žáky.

Preferovat otevřené formy komunikace.

Zkvalitňovat činnost poradního sboru ředitelky školy.

Zkvalitňovat poskytování služeb školního poradenského pracoviště, získat na částečný úvazek školního psychologa, podporovat specializační studium školního metodika prevence.

Průběžně vyhodnocovat naplňování koncepce rozvoje školy, doplňovat ji, upravovat na základě zpětné vazby (SWOT analýza).

Rozvíjet vstřícný a respektující komunikační systém, zahrnující pedagogy, žáky, rodiče a veřejnost.

Profilace školy

Rozšířená výuka cizích jazyků

Pořádání tradičních mimoškolních akcí ve spolupráci s rodiči – podpora dobrého jména školy

Výuka anglické jazyka od 1. ročníku (1 – 4 hodiny týdně podle učebního plánu jednotlivých ročníků)

Výuka konverzace v anglickém jazyku,  rodilý mluvčí nebo učitel na úrovni rodilého mluvčího

CLIL – integrace do předmětů

Diferenciace výuky

Snaha o zapojení do programu Erasmus

Navázání spolupráce se zahraniční školou

Výuka volitelného předmětu konverzace v anglickém jazyku v 9. ročníku

Výuka německého a ruského jazyka od 7. ročníku, v případě zvýšeného zájmu zajištění výuky francouzského jazyka

Organizace soutěže v anglickém jazyce v okresním měřítku

Výjezdy žáků do zahraničí

Rozvoj partnerství

ICT ve výuce – metoda BYOD

Zapojit do výuky mobilní zařízení školy (tablety, notebooky) se zobrazením na interaktivní tabuli, využívat ve výuce i mobilní zařízení žáků (mobilní telefony, tablety).

ICT v praxi pedagoga

Používat cloudová úložiště a online aplikace při tvorbě, ukládání, sdílení a prezentaci výukových materiálů.

ICT v praxi školy

Používat cloudová úložiště a online aplikace při tvorbě, ukládání a sdílení interních materiálů školy.

Volitelné předmět pro žáky 9. ročníku

konverzace v anglickém jazyku s rodilým mluvčím

praktika z přírodovědných předmětů

multimediální výchova

matematická praktika

Třídnické chvilky se zaměřením na etickou a sociální výchovu.

Podpora environmentální výchovy formou průřezového tématu a projektové výuky, spolupráce s centrem VIANA pod záštitou Scholy Humanitas a vzdělávacím centrem TEREZA.

Podpora čtenářské gramotnosti, projektová výuka, dílničky ve spolupráci s rodiči, zapojení do projektu Celé Česko čte dětem.

Adaptační výjezdy pro žáky, spolupráce s Policií ČR a Městskou policií Litvínov v rámci prevence rizikového chování.

Podpora výjezdů do škol v přírodě.

Projektové hodiny, dny, dílničky ve spolupráci s rodiči.

Činnost žákovského parlamentu.

Vydávání školního časopisu.

Činnost školní knihovny, otevřené knihovny

Činnost na podporu mezigeneračních vztahů, spolupráce s mateřskou školou, penzionu pro seniory Minerva.

Charitativní činnost.

Účast v žákovských soutěžích, olympiádách.

Klub přátel při ZŠ s RVJ a MŠ Litvínov, z.s.

Cvrček z.s., zajišťující zájmovou činnost.

Účast v projektech EU, MŠMT.

Mimoškolní a zájmová činnost

Cvrček z.s. – rozšiřovat nabídku zájmových kroužků pro děti i dospělé.

Kvalitní práce školní družiny a školního klubu.

Podpora činnosti školní knihovny.

Škola a veřejnost

Prioritou je spolupráce s rodiči, jejich aktivní zapojování do výchovně vzdělávacího procesu, (dílničky, projektové hodiny, dny…).

Poskytování objektivních, včasných a stále dostupných informací o dění ve škole, přehledná, srozumitelná a rychlá komunikace s rodiči. Dostupnost všech kontaktů pro řešení standardních i krizových situací.

Klub přátel při ZŠ s RVJ a MŠ Litvínov, z.s.

Spolupráce se školskou radou.

Spolupráce se zřizovatelem, městskou knihovnou, OSPOD, MP, PČR a dalšími subjekty.

Propagace školy, příspěvky do místních periodik, aktuální informace na webových stránkách školy.

Zapojování do kulturního a sportovního dění města.

Rozvoj spolupráce se zahraniční firmou na podporu volby povolání, optimálního výběru střední školy.

Prezentace školy formou Dnů otevřených dveří, Otevřené výuky, Klubu předškoláka, Šerpování žáků 9. roč. apod. a tradičních mimoškolních akcí za účasti rodičů a široké veřejnosti.

Ekonomická a materiální oblast

Zapojování do dotací z různých zdrojů – rozvojové projekty MŠMT a ESF, granty.

Vytvoření pracovní pozice – projektový manažer (podle finančních možností)

Efektivní a hospodárné nakládání s finančními prostředky.

Stanovení priorit čerpání rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny.

Pokračovat ve vybavování školy

Průběžně inovovat fond učebnic, pomůcek, programové vybavení. Rozšířit fond učebnic Aj – Tools 5. – 9. roč. (interaktivní výuka).

Méně početné skupiny žáků pro výuku cizích jazyků (podle finančních možností)

Pokračovat ve vybavování školy novými počítači a jinou IT technikou, každou učebnu
pro výuku cizího jazyka vybavit alespoň projektorem a plátnem.

Ve spolupráci se zřizovatelem usilovat o modernizaci objektů školy, zlepšovat úroveň materiálně technického vybavení.

Pokračovat v modernizaci kabinetů a učeben novým nábytkem.

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ a MŠ.

Rekonstrukce učebny fyziky, cvičné kuchyňky a dílen, vybudování jazykové učebny.

Bezbariérovost v MŠ a ZŠ

Oprava krytů na topení v MŠ.

Oprava střechy.

Oprava dvora (propadá se).

Oprava a výmalba fasády budov ZŠ, ŠD, MŠ.

Rekonstrukce školní kuchyně, kuchyně v MŠ.

Pokračovat ve vybavování školních chodeb relaxačními prvky.

Oprava dveří.

Vybudovat altán na zahradě MŠ.

Evaluace školy

Autoevaluace je základ zvyšování kvality školy.

Průběžně vyhodnocovat naplňování koncepce rozvoje školy, doplňovat ji, upravovat na základě zpětné vazby (SWOT analýza), vyhodnocovat školní vzdělávací program a plány profesního rozvoje pedagogů.

Hodnocení ročního plánu školy.

Výroční zpráva školy.

Vytvořit účinný a srozumitelný systém autoevaluace školy na základě anket pro žáky, rodiče, pedagogy. Jednou za 5 let zajistit externí hodnocení školy.

Závěr

Koncepce rozvoje školy vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020, Strategie vzdělávací politiky české republiky do roku 2020, Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje (2016-2020), Strategického rámce Česká republika 2030, ze zákona č. 564/2004 Sb., v platném znění a Kritérii kvalitní školy ČŠI a dále z vlastních představ a možností školy.

Koncepce rozvoje školy bude průběžně aktualizována, konkretizována a upřesňována v ročních plánech školy.

Podkladem pro tvorbu ročního plánu je výroční zpráva a SWOT analýza předchozího školního roku, autoevaluace školy, závěry z pedagogických rad.

Realizace stanovených úkolů a cílů povede k naplňování vize školy.

Finální podoba Koncepce rozvoje školy bude projednána s pedagogickou radou, školskou radou, bude uložena elektronicky na obvyklém místě a pro rodiče a veřejnost bude k nahlédnutí v kanceláři školy.

 

Litvínov dne 29. 12. 2017

 

Mgr. Hana Kašková

ředitelka školy