Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Zástupkyně školy pro 1. stupeň Mgr. Kateřina Vrchotová vrchotova@3zs.cz

Výchovná a kariérová poradkyně pro 2. stupeň Mgr. Jitka Karásková  karaskova@3zs.cz

Výchovná a kariérová poradkyně pro 1. stupeň Mgr. Pavla Kocourková kocourkova@3zs.cz

Školní speciální pedagog Mgr. Soňa Müllerová  mullerova@3zs.cz

Školní metodička prevence Mgr. Andrea Janíčková janickova@3zs.cz Po dobu pracovní neschopnosti zastupuje metodičku prevence

                                                                                                           Mgr. Jitka Karásková.

Školní psycholožka Mgr. Lenka Suchardová  suchardova@3zs.cz

 

Pracovník

Oblast poradenské služby

Telefon

E-mail

Konzultační hodiny

Ředitelka školy

 

476 111 037

reditelka@3zs.cz

Po předchozí tel. domluvě

Zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň

 

476 111 037

vrchotova@3zs.cz

Po předchozí tel. domluvě

Výchovný poradce 1. st.

 

 

Výchovný poradce 2. st.

Prevence školní neúspěšnosti

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci nadaní

Žáci se se soc. a soc.ek.znevýhodněním

Prevence školní neúspěšnosti

Kariérové poradenství

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci nadaní

Žáci se se soc. a soc.ek.znevýhodněním

476 111 037

 

 

 

476 111 037

kocourkova@3zs.cz

 

 

 

karaskova@3zs.cz

Úterý

14:00-16:00

a dále po předchozí domluvě

 

 

Středa

14:00-15:20 a dále po předchozí domluvě

 

Školní metodik prevence

Prevence rizikového chování

476 111 037

janickova@3zs.cz

Po předchozí domluvě

Školní speciální pedagog

Prevence školní neúspěšnosti

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

476 111 037

mullerova@3zs.cz

Středa

14:00 –16:00 a dále po předchozí domluvě

Preventista řečové výchovy v MŠ

Školní speciální pedagog

Logopedická péče

 

 

 

 

476 111 037

 

 

 

 

mullerova@3zs.cz

V průběhu vzdělávací činnosti

 

Depistáže, konzultace dle předchozí domluvy

Školní psycholog

Prevence školní neúspěšnosti

Prevence rizikového chování

Kariérové poradenství

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci nadaní

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Spolupráce s poradenskými zařízeními

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

 

476 111 037

777 453 355

suchardova@3zs.cz

Pondělí 14:30-16:00 a dále po předchozí domluvě

 

 PLÁN ŠPP PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024 najdete zde:

Plán ŠPP pro školní rok 2023-24.docx

 

 https://nepanikar.eu/ - Mám problém jít doškoly? Mám panickou hrůzu? Jsem, dlouhodobě smutný, mám špatnou náladu? Trápí mě černé myšlenky? Sebepoškozuji se? Tyto stránky nebo appka mi mohou pomoci. 

SMĚRNICI O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÁCH SLUŽEB (platnou od 1.12.2022)  NAJDETE ZDE: 72. Směrnice o poskytování poradenských služeb (1).doc

  Cíl ŠPP:

 • iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy
 • rozšíření oblastí primární prevence
 • zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve škole
 • omezení školní neúspěšnosti
 • přispívání k příjemné atmosféře ve škole tak, aby se v ní žáci i učitelé cítili dobře a spokojeně

 

V souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. v platném znění  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zabezpečuje naše škola poradenské služby ve škole výchovným a kariérovým poradcem, speciálním pedagogem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu studentů a vzdělávacím potřebám studentů školy zaměřené na:

 1. a) prevenci školní neúspěšnosti,
 2. b) primární prevenci rizikového chování,
 3. c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 4. d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
 5. e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 6. f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování a
 7. g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

 

Standardní činnosti výchovného poradce jsou:

I. Poradenské činnosti:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

II. Metodické a informační činnosti

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

a) v otázkách kariérového rozhodování žáků,

b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,

c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

d) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,

e) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou:

 

I. Metodické a koordinační činnosti

 

1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.

 

2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.

 

3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.

 

4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

 

5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

 

6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.

 

7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.

 

8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

 

9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 

10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

II. Informační činnosti

 

1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

 

2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

 

3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.

 

4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.

 

Standardní činnosti speciálního pedagoga jsou:

Diagnostika a depistáž

 • Vyhledávání dětí a žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do speciálně pedagogické péče, vhodného preventivního, stimulačního, nebo intervenčního programu.
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory.
 • Shromažďování údajů o dítěti, žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní, dále speciálně pedagogická diagnostika, zejména při vzdělávacích problémech dětí a žáků, pro navazující intervence ve školním prostředí.
 • Screening ve škole týkající se rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

 

Konzultační, poradenské a intervenční práce:

 • Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro dítě a žáka, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti s dítětem a žákem s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory.
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky, rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči dítěte, žáka/zákonnými zástupci.
 • Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

 

Metodické a koordinační činnosti:

 • Metodická pomoc třídním učitelům při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika jejich vzniku.
 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.
 • Besedy a osvěty zejména zákonným zástupcům.

 

 

 

Soubory ke stažení