Speciální pedagog

Mgr. Müllerová Soňa
Modrá budova, přízemí, kabinet č. 125
Konzultační hodiny - středa 14 - 16 hodin
Email:mullerova@3zs.cz
Telefon: 476 111 037

Plán práce pro školní rok 2021-2022 

 nový plán SPP 2021-22.doc

Preventivní aktivity

posílení individuality žáka
rozvoj sociálních dovedností
předcházení rizikovému chování
vyhledávání žáků ohrožených školní neúspěšností
vyhledávání žáků s rizikem SPU
 

Depistážní a diagnostické činnosti

Intervenční a terapeutické činnosti

stimulace dílčích funkcí
pedagogická intervence
pedagogická terapie
 

Metodická podpora učitelů a asistentů pedagoga

Spolupráce s rodinou při výchovných a vzdělávacích obtížích žáka