Speciální pedagog

PaedDr. Jitka Sobotková
Modrá budova, přízemí, kabinet č. 125
Konzultační hodiny středa 14:30 – 17:00
nebo dle dohody
Email:sobotkova@3zs.cz
Telefon: 476 111 037
 

Preventivní aktivity

posílení individuality žáka
rozvoj sociálních dovedností
předcházení rizikovému chování
vyhledávání žáků ohrožených školní neúspěšností
vyhledávání žáků s rizikem SPU
 

Depistážní a diagnostické činnosti

Intervenční a terapeutické činnosti

stimulace dílčích funkcí
pedagogická intervence
pedagogická terapie
 

Metodická podpora učitelů a asistentů pedagoga

Spolupráce s rodinou při výchovných a vzdělávacích obtížích žáka