Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence pro 2.stupeň a hlavní koordinátor prevence Mgr. Andrea Janíčková

Po dobu pracovní neschopnosti zastupuje metodičku prevence Mgr. Jitka Karásková, výchovná a kariérová poradkyně.

kabinet č. 42

intervence úterý 13:40 - 14:20

konzultace dle dohody, možnost online konzultací (po domluvě, například e-mailem nebo telefonicky)

koordinátor prevence pro 1.stupeň Mgr. Soňa Müllerová (od 1.2.2020)

konzultační hodiny dle dohody, možnost online konzultací - Teams (po domluvě, například e-mailem nebo telefonicky)

PLÁN ŠMP A PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-20234 ŠMP PLÁN.docx

Co je naším úkolem?

 • Předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracujeme s třídními kolektivy i jednotlivci
 • Rozpoznat výskyt rizikových projevů chování a zajištění včasné intervence - sledujeme a diagnostikujeme sociální klima na škole a v jednotlivých třídách, provádíme depistáže, šetření a výzkumy týkající se ohrožení dětí rizikovým chováním a sledujeme míru ohrožení rizikovým chováním u jednotlivých dětí
 • Zpracovávát pro každý školní rok minimální preventivní program, kontrolovat jeho realizaci a vypracovávám závěrečné hodnocení minimálního preventivního programu
 • Spolupracovat s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 • Spolupracovat s učiteli
 • Spolupracovat s externími organizacemi
 • Zajišťujťovat cyklus interaktivních besed i jednotlivé besedy externích organizací
 • Připravovat materiály a pomůcky pro primární prevenci
 • Vytvářet nástěnky a aktualizuji údaje, objednávám materiály, tiskopisy a letáky s tématy prevence
 • Sledovat změny v legislativě v oblasti prevence rizikového chování
 • Další činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské

 

Co jsou rizikové projevy chování?

 • záškoláctví
 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,kyberšikana
 • kriminalita, delikvence
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek
 • závislost na politickém a náboženském extremismu
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

 

S čím Vám můžeme pomoci?

Pro žáky:

 • Pomůžeme Ti se začleněním do kolektivu
 • Poradíme, pokud jsi ohrožen rizikovým chováním, nebo kdykoli se na nás obrátíš
 • Připravujeme besedy a cykly preventivních hodin pro tvůj třídní kolektiv

Kdy se na nás můžeš obrátit?

 • Když máš problémy se spolužáky
 • Když víš o někom, kdo potřebuje mou pomoc
 • Když si nerozumíš s učitelem
 • Když se dostaneš do průšvihu
 • Když se dostaneš do styku s návykovou látkou
 • Kdykoli tě něco trápí…

Pro rodiče a zákonné zástupce:

 • Poskytneme vám veškeré dostupné informace o rizikovém chování
 • Doporučíme vám literaturu či poskytnu odpovídající materiály
 • Můžete se námi konzultovat cokoli, co souvisí s rizikovým chováním

 

Kdy se na nás můžete obrátit?

 • Když se vaše dítě dostane do nevhodné party
 • Když nevíte, jak s dítětem mluvit o tématech rizikového chování
 • Když máte podezření, že Vaše dítě přišlo do styku s návykovou látkou
 • Když se vaše dítě chová zvláštně a nerozumíte mu
 • Když vaše dítě nerado chodí do školy, nebo dokonce ráno odmítá odejít z domu
 • Když vaše dítě tráví většinu volného času u počítače a odmítá cokoli jiného
 • Když vaše dítě odmítá jíst nebo po jídle často zvrací (podezření na anorexii a bulimii)

Pro pedagogy:

 • Předáme vám odborné informace
 • Předáme vám výsledky šetření, výzkumů i průběžných depistáží
 • Spolupracujeme s vámi při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje
 • Připravíme pro vaši třídu besedu či cyklus preventivních hodin na vámi navržené téma
 • Poskytneme vám poradenství v jakékoli otázce týkající se rizikového chování

Kdy se na nás můžete také obrátit?

 • Když si děti ve vaší třídě záměrně ubližují
 • Když máte podezření na šikanu
 • Když adaptace nového žáka neprobíhá optimálně
 • Když vám chybí informace o některém tématu týkajícím se rizikového chování
 • Když si nerozumíte s některou třídou
 • Když máte podezření, že některý žák (žáci) přišel do styku s návykovou látkou
 • Když se chcete více vzdělávat v oblasti rizikového chování
 • Když má dítě ve vaší třídě zranění, které by mohlo odpovídat domácímu násilí
 • Když máte podezření na jakoukoli patologii ve vztahu rodina – dítě

 

 

Cílem našeho snažení je vytvoření takového prostředí, které na děti působí pozitivně a na jehož tvorbě se aktivně podílejí. Za podstatné považujeme rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech druhů rizikového chování.

K tomuto je každý rok utvořen tzv. Preventivní program školy (dříve Minimální preventivní program - MPP), viz přiložené soubory.  

Probíhá celoročně v rámci jednotlivých vyučovacích hodin, besed, akcí a projektů.

 Ve školním roce 2022/23 je Preventivní program školy zaměřen na osvětu v tématech: duševní zdraví, emoční gramotnost, vztahy, komunikace a první pomoc v oblasti duševního zdraví a posilování pozitivních vztahů mezi žáky (klima třídy), a to jak na prvním, tak na druhém stupni naší školy, samozřejmě s přihlédnutím k věku žáků.

Odůvodnění:

 • Dne 11.3.2020 byly nařízením vlády ČR uzavřeny školy z důvodu pandemie covid 19. V období od března do června 2020 a poté většinu školního roku 2020/2021 a téměř polovinu školního roku 2021/22 byli žáci ohroženi sociální izolací, byl veden jiný způsob výuky, než na jaký byli zvyklí. Čas karantény vytvořil prostor, kdy děti komunikovaly zejména virtuálně a v menších skupinkách. Některé sociálně znevýhodněné děti neměly k online komunikaci přístup vůbec, a byly tak od třídy izolovány o to více.
 • Na jaře 2022 jsme uskutečnili dotazníkové šetření zaměřené na duševní a fyzické zdraví žáků naší školy, které mělo za úkol zjistit tzv. wellbeing. Po pandemii covid 19 v letech 2020 – 2022 jsme se žáků ptali na to, jak se cítí, a to jak po fyzické, tak i duševní stránce.
 • Z šetření vyplynulo, že přes 60 % respondentů nemá chuť se hýbat, stejné procento žáků nic nebaví jako dřív (zahrnujeme odpovědi „často“ a „vždy“). Necelých 20 % uvádí, že často nebo vždy nemá na nic energii. Zhruba 30 % uvádí potíže se spánkem nebo problémy s chutí k jídlu. Pouze 14 % udává, že nemají problém se soustředěním, kolem 80 % má tyto problémy občas nebo často. Téměř 20 % žáků se cítí vždy unavených, dalších 75 % popisuje tento problém jako častý nebo alespoň občasný. Alarmujících 30 % odpovědí udává pocit smutku nebo prázdnoty.Na druhou stranu, téměř 90 % žáků udává, že se cítí dobře a v dobré kondici alespoň občas, třetina sportuje pravidelně, třetina často a třetina občas. 10 % žáků se sportu nevěnuje vůbec. 85 % odpovědí na otázku, zda si užívají, co nový den přináší, je kladných (součet občas – vždy – často). Nejlépe zvládnutou oblastí je komunikace a celkové vycházení s lidmi z okolí – zde necelých 4 % uvádí, že toto nezvládá. Podobně jsou na tom v otázkách, zda mají v poslední době dobrou náladu a radost z různých věcí. Na druhou stranu téměř 20 % se necítí uvolněně a klidně.

 Užitečné odkazy:

 1. https://nepanikar.eu/ - Mám problém jít doškoly? Mám panickou hrůzu? Jsem, dlouhodobě smutný, mám špatnou náladu? Trápí mě černé myšlenky? Sebepoškozuji se? Tyto stránky nebo appka mi mohou pomoci.

 2. Internet Helpline – Linka bezpečí ONLINE Bezplatná telefonická linka důvěry, kde mohou děti nebo dospělí ohlásit zneužívání dětí při komunikaci na internetu. Linka funguje 24 hodin denně a poskytuje plnou anonymitu. Telefon: 116 111 či 800 155 555 E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz Chat Linky bezpečí: centrum.cz/lb/ www.internethelpline.cz
 3. Poradna on-line pro oběti kyberšikany Telefon: 774 433 007 E-mail: kyber.šikana@profem.cz http://www.profem.cz/poradna-kybersikana.aspx
 4. Internetová poradna na Bezpečně online http://www.bezpecne-online.cz/poradna/internetova-poradna-na-bezpecne-online.html
 5. Horká linka (Safer Internet) http://www.horkalinka.net/index.asp
 6. Modrá linka Je dobrým kontaktem hlavně v případě, kdy se situace vyhrotila nebo vnímáte, že už je to akutní. http://www.modralinka.cz/
 7. www.nntb.cz
 8. https://nevypustdusi.cz/
 9. dále viz přiložené soubory a intografika níže zde na stránce

 

Od školního roku 2018/2019 začal na naší škole fungovat vrstevnický program prevence - skupina PEER Preventistů. Skupina se v tuto chvíli skládá z žáků 8. a 9. ročníků. Naším úkolem je zajišťování besed preventivního charakteru pro žáky 1. stupně. V tuto chvíli obcházíme 1.- 3. třídy s programem o šikaně, připravujeme další besedy o bezpečnosti online a duševním zdraví. Dále budeme pravidelně přispívat do školního časopisu, kde se budeme zabývat projevy rizikového chování žáků, budeme tam dávat užitečné rady a tipy ohledně jejich prevence, ale také, jak je řešit.

 

 

RADY A TIPY 

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ:

 

 

K VÁLCE NA UKRAJINĚ:

 

JAK MLUVIT S DĚTMI O VÁLCEhttps://www.youtube.com/watch?v=gRqvfQnKY-Q

 

REAKCE DĚTÍ NA TRAGICKOU UDÁLOST:

 

NEBEZPEČÍ SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ

V průběhu života působí na každého člověka nejrůznější vlivy, včetně nároků a tlaků vnějšího prostředí. To se týká také dětí a mládeže, přičemž nemalé části z nich se nedaří vyrovnávat se přiměřeně a zodpovědně s každodenními problémy, společenskými požadavky, konflikty, školními problémy a dalšími životními situacemi. Současnému stavu nijak nepomohlo zpřetrhání sociálních vazeb, narušení přímého kontaktu a rozpad pravidelného režimu v posledních dvou letech. Mezi dětmi a dospívajícími nyní registrujeme nárůst rizikového chování v podobě záškoláctví, nevhodného chování a zejména užívání omamných a návykových látek. Příčin a motivů uváděného rizikového chování je přirozeně více. Lze sem zařadit snahu o zviditelnění se, touhu zapadnout do skupiny, revoltu, ale také nudu, zvědavost a tendence experimentovat. Alarmující je přitom stále se snižující věková hranice. Na nárůstu se však podílí také snadná dostupnost, rostoucí tolerance vůči těmto jevům v rámci společnosti i slabší sociální kontrola. Významným činitelem je pak působení okolních vzorů. Je třeba si uvědomit, že v případě mládeže nejsou oproti předchozímu dětství a pozdější dospělosti vzorem jen dospělí, ale zejména vrstevníci, což platí jak pro vzory pozitivní, tak i pro ty nežádoucí.

Následující článek je věnován rychle se šířícímu trendu užívání tzv. NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ.

Nikotinové sáčky jsou relativně malé a nenápadné, zpravidla bílé sáčky o velikosti zhruba 2–3 cm. Obvykle jsou k zakoupení v krabičkách kulatého tvaru (ve tvaru hokejového puku), mohou mít však i obdélníkový tvar. Nikotinové sáčky se dříve prodávaly pod názvem Lyft, dnes Velo či Nordic Spirit.  Nikotinové sáčky se nekouří, ale vkládají se do úst pod horní ret nebo se v ústech přežvykují po dobu několika minut (15–30 min.). Účinek se projevuje mírným brněním či mravenčením. Na rozdíl od žvýkacího tabáku neobsahují sáčky tabák, ale různé množství nikotinu. Nikotin je tabákový alkaloid, který je v ČR možné legálně užívat od 18 let. Nezletilí se však k sáčkům dostanou běžně na internetu či v kamenných prodejnách. Vzhledem k různým příchutím (ovocné, sladké, mentolové aj.), lákavému designu balení, dostupné ceně a relativně nenápadnému způsobu užívání si je však mládež i menší děti rychle oblíbily. Rodiče či učitelé přitom nemají mnoho šancí si užívání sáčků všimnout. Většina dospělých navíc nový trend vůbec nezaregistrovala nebo se nechala ukonejšit tvrzeními, že nikotinové sáčky jsou méně škodlivé pro plíce, oběhový systém apod. Nikotinové sáčky přitom mohou velmi rychle poškodit zdraví uživatele a jsou silně návykové. To obzvláště platí pro děti a dospívající. Nikotin je vegetativní jed s neurotoxickým účinkem. Jeho užívání negativně ovlivňuje vývoj nervové soustavy. Další nebezpečí nikotinových sáčků tkví v tom, že obsah nikotinu je v sáčcích vyšší než u dalších tabákových výrobků. K dostání jsou varianty s obsahem od 4 mg nikotinu až po např. 50 mg. Pokud dítě či mladistvý žvýká více sáčků najednou, nebo dokonce sáčky omylem spolkne, může při nižší tělesné hmotnosti dítěte dojít k intoxikaci nikotinem.  Přitom smrtelná dávka se někdy udává 30–60 mg. I při užívání nižších dávek dochází užíváním k narušování sliznice v dutině ústní (což je viditelné i pod horním rtem – bílé a červené skvrny), poškození dásní, narušování zažívacího ústrojí, včetně poškozování sliznice žaludku při spolknutí. Kromě výše uvedených zdravotních problémů se však u dětských a mladých uživatelů často vyskytují psychické problémy a rizikové chování spojené se závislostí a neschopností vydržet bez pravidelné dávky delší čas. Mezi časté projevy a důsledky užívání patří nevolnost, zvracení, průjem, zvýšená produkce slin, ale také poruchy pozornosti, bolesti hlavy či úzkosti.

Zatímco pro dospělé kuřáky mohou nikotinové sáčky být alternativní formou napomáhající zbavit se zlozvyku kouření, pro děti a dospělé představují velké zdravotní riziko, a mohou se dokonce stát cestou k dalším návykovým látkám, drogám či rizikovým jevům. Ve škole jsme výskyt sáčků i zvýšení žaludečních nevolností zaznamenali a již několikrát řešili. Sáčky se občasně objevily v toaletách a odpadkových koších. Ve škole byli žáci o rizicích i jejich zákazu poučeni, zachycené případy byly řešeny se zákonnými zástupci. V rámci prevence jsou zařazovány preventivní aktivity i speciální programy. Situace se zdá být nyní lepší, avšak je třeba si přiznat, že tyto jevy probíhají často skrytě, a bylo by jistě naivní se domnívat, že se užívání nikotinových sáčků mládeží podařilo zabránit. Nošení, držení, užívání i distribuci všech zakázaných látek bude škola vždy bezodkladně řešit. V odůvodněných případech i s dalšími správními orgány či PČR. Škola má být bezpečným prostorem. Výše uvedené situace jsou ošetřeny nejen řádem školy, ale dnes již také legislativou. S ohledem na zdravotní rizika vnímáme porušení stanovených pravidel jako velmi závažné a postoj školy ke všem omamným a psychotropním látkám je ve všech ohledech odmítavý. Aby byla prevence účinná, je třeba jednotného působení školy i rodiny. Cílem článku je především informovat rodiče i širší veřejnost o rizikových jevech, neboť řada z nich často uniká pozornosti. Apeluji proto na rodiče, aby tento nebezpečný jev nepodceňovali, s dětmi o rizicích mluvili a věnovali pozornost případným projevům užívání. Zákazy a vyslýchání přitom nefungují, ba naopak mohou narušit důvěru. Smysl má mluvit o rizicích, citlivé vést k postojům směřovaným proti užívání látek, posilovat schopnosti odolávat nežádoucímu vrstevnickému tlaku a motivovat ke zdravým formám chování.

 

 

POZOR!!!! SOCIÁLNÍ SÍŤ TIK TOK ....https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/v-italii-zemrela-10leta-divka-po-zkousce-odvahy-na-socialni-siti-40348726 

              do souborů vkládám letáček pro rodiče  

JAK ZABEZPEČIT SNAP CHAT https://e-bezpeci.cz/index.php/rodicum-ucitelum-zakum/1826-snapchat-zakladni-zabezpeceni-a-ochrana-soukromi?fbclid=IwAR3fZ8vd_B2CsO2DT-gv3-MaUjQUGOcPZ5Z48WLUJ6c45lVV9vOmXLEY5yg

 

JAK ZABEZPEČIT TIK TOK https://e-bezpeci.cz/index.php/rodicum-ucitelum-zakum/1825-tiktok-zakladni-zabezpeceni-a-ochrana-soukromi?fbclid=IwAR1W0QmqbD65d6D5S8NeyYoIlalV9sRYvbqMc12BOE9q7o78HpsgwGD0IMU

 

JAK ZABEZEPČIT INSTAGRAM 

read://https_e-bezpeci.cz/?url=https%3A%2F%2Fe-bezpeci.cz%2Findex.php%2Frodicum-ucitelum-zakum%2F1823-instagram-zaklady-zabezpeceni-a-ochrana-soukromi%3Ffbclid%3DIwAR0S8E5fTC6955yGxHusCkQmglzCSQ339VcJUgsAUeMTtgdyhDtATkXAq_M

 

 

 

 

 

 

 V síti - desatero https://vsitifilm.cz/ 

 

6 rad. díky kterým ti na síti bude líp https://www.tesnevedle.com/2019/02/02/6-rad-diky-kterym-ti-na-sitich-bude-lip/?fbclid=IwAR3v4CwF6aNrf_cPfyd_TKAQcG48QB_seDmZQWRAcyfCk2IiMazvYHxOtfk

 

sebepoškozování