Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence pro 2.stupeň a hlavní koordinátor prevence Mgr. Andrea Janíčková

kabinet č. 42

konzultace dle dohody, možnost online konzultací - Cisco Webex (po domluvě, například e-mailem nebo telefonicky)

koordinátor prevence pro 1.stupeň Mgr. Soňa Müllerová (od 1.2.2020)

kabinet 1.stupně

konzultační hodiny dle dohody, možnost online konzultací - Cisco Webex (po domluvě, například e-mailem nebo telefonicky)

 

Co je naším úkolem?

 •          Předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracujeme s třídními kolektivy i jednotlivci
 •          Rozpoznat výskyt rizikových projevů chování a zajištění včasné intervence - sledujeme a diagnostikujeme sociální klima na škole a v jednotlivých třídách, provádíme depistáže, šetření a výzkumy týkající se ohrožení dětí rizikovým chováním a sledujeme míru ohrožení rizikovým chováním u jednotlivých dětí
 •          Zpracovávát pro každý školní rok minimální preventivní program, kontrolovat jeho realizaci a vypracovávám závěrečné hodnocení minimálního preventivního programu
 •          Spolupracovat s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 •          Spolupracovat s učiteli
 •          Spolupracovat s externími organizacemi
 •          Zajišťujťovat cyklus interaktivních besed i jednotlivé besedy externích organizací
 •          Připravovat materiály a pomůcky pro primární prevenci
 •          Vytvářet nástěnky a aktualizuji údaje, objednávám materiály, tiskopisy a letáky s tématy prevence
 •          Sledovat změny v legislativě v oblasti prevence rizikového chování
 •          Další činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské

 

Co jsou rizikové projevy chování?

 •          záškoláctví
 •          šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,kyberšikana
 •          kriminalita, delikvence
 •          užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek
 •          závislost na politickém a náboženském extremismu
 •          netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

 

S čím Vám můžeme pomoci?

Pro žáky:

 •          Pomůžeme Ti se začleněním do kolektivu
 •          Poradíme, pokud jsi ohrožen rizikovým chováním, nebo kdykoli se na nás obrátíš
 •          Připravujeme besedy a cykly preventivních hodin pro tvůj třídní kolektiv

Kdy se na nás můžeš obrátit?

 •          Když máš problémy se spolužáky
 •          Když víš o někom, kdo potřebuje mou pomoc
 •          Když si nerozumíš s učitelem
 •          Když se dostaneš do průšvihu
 •          Když se dostaneš do styku s návykovou látkou
 •          Kdykoli tě něco trápí…

Pro rodiče a zákonné zástupce:

 •          Poskytneme vám veškeré dostupné informace o rizikovém chování
 •          Doporučíme vám literaturu či poskytnu odpovídající materiály
 •          Můžete se námi konzultovat cokoli, co souvisí s rizikovým chováním

 

Kdy se na nás můžete obrátit?

 •          Když se vaše dítě dostane do nevhodné party
 •          Když nevíte, jak s dítětem mluvit o tématech rizikového chování
 •          Když máte podezření, že Vaše dítě přišlo do styku s návykovou látkou
 •          Když se vaše dítě chová zvláštně a nerozumíte mu
 •          Když vaše dítě nerado chodí do školy, nebo dokonce ráno odmítá odejít z domu
 •          Když vaše dítě tráví většinu volného času u počítače a odmítá cokoli jiného
 •          Když vaše dítě odmítá jíst nebo po jídle často zvrací (podezření na anorexii a bulimii)

Pro pedagogy:

 •          Předáme vám odborné informace
 •          Předáme vám výsledky šetření, výzkumů i průběžných depistáží
 •          Spolupracujeme s vámi při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje
 •          Připravíme pro vaši třídu besedu či cyklus preventivních hodin na vámi navržené téma
 •          Poskytneme vám poradenství v jakékoli otázce týkající se rizikového chování

Kdy se na nás můžete také obrátit?

 •          Když si děti ve vaší třídě záměrně ubližují
 •          Když máte podezření na šikanu
 •          Když adaptace nového žáka neprobíhá optimálně
 •          Když vám chybí informace o některém tématu týkajícím se rizikového chování
 •          Když si nerozumíte s některou třídou
 •          Když máte podezření, že některý žák (žáci) přišel do styku s návykovou látkou
 •          Když se chcete více vzdělávat v oblasti rizikového chování
 •          Když má dítě ve vaší třídě zranění, které by mohlo odpovídat domácímu násilí
 •          Když máte podezření na jakoukoli patologii ve vztahu rodina – dítě

 

 

Cílem našeho snažení je vytvoření takového prostředí, které na děti působí pozitivně a na jehož tvorbě se aktivně podílejí. Za podstatné považujeme rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech druhů rizikového chování.

K tomuto je každý rok utvořen tzv. Preventivní program školy (dříve Minimální preventivní program - MPP), viz přiložené soubory.  

Probíhá celoročně v rámci jednotlivých vyučovacích hodin, besed, akcí a projektů.

 

 

 Ve školním roce 2020/2021 je Preventivní program školy s názvem "Ve třídě je nám spolu fajn" zaměřen na:

1. stupeň - bezpečné klima ve třídě

2. stupeň -bezpečné klima ve třídě, bezpečné online chování

Odůvodnění: V březnu 2019 byly z důvodu pandemie Covid 19 uzavřeny školy a žáci se tak ocitli v sociální izolaci, často jediným pojítkem s kamarády byl mobilní telefon (PC). Po téměř půl roce se žáci vrátili do školních lavic, je tedy záhodné znovu pracovat na bezpečném klimatu třídy, a to zejména při Tch. Z dotazníkového šetření, které bylo provedeno online dotazníky na konci minulého školního roku vyplynulo, že žáci mají velmi dobré povědomí o tom, jak se chovat na internetu, ale někteří si stále neumí poradit s případnými útoky na sociálních sítích.

 

 Užitečné odkazy:

 1. Internet Helpline – Linka bezpečí ONLINE Bezplatná telefonická linka důvěry, kde mohou děti nebo dospělí ohlásit zneužívání dětí při komunikaci na internetu. Linka funguje 24 hodin denně a poskytuje plnou anonymitu. Telefon: 116 111 či 800 155 555 E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz Chat Linky bezpečí: centrum.cz/lb/ www.internethelpline.cz
 2. Poradna on-line pro oběti kyberšikany Telefon: 774 433 007 E-mail: kyber.šikana@profem.cz http://www.profem.cz/poradna-kybersikana.aspx
 3. Internetová poradna na Bezpečně online http://www.bezpecne-online.cz/poradna/internetova-poradna-na-bezpecne-online.html
 4. Horká linka (Safer Internet) http://www.horkalinka.net/index.asp
 5. Modrá linka Je dobrým kontaktem hlavně v případě, kdy se situace vyhrotila nebo vnímáte, že už je to akutní. http://www.modralinka.cz/
 6. www.nntb.cz
 7. dále viz přiložený soubor

 

Od školního roku 2018/2019 začal na naší škole fungovat vrstevnický program prevence - skupina PEER Preventistů. Skupina se v tuto chvíli skládá z žáků 8. a 9. ročníků. Naším úkolem je zajišťování besed preventivního charakteru pro žáky 1. stupně. V tuto chvíli obcházíme 1.- 3. třídy s programem o šikaně, připravujeme další besedy o bezpečnosti online (v rámci plnění Školního preventivního programu pro školní rok 2019/2020. Dále budeme pravidelně přispívat do školního časopisu, kde se budeme zabývat projevy rizikového chování žáků, budeme tam dávat užitečné rady a tipy ohledně jejich prevence, ale také, jak je řešit.

ÚNOR 2020 - dotazník pro žáky 

https://forms.gle/SmUxfTCe8GxaZTuy9