Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence: Mgr. Andrea Janíčková

kabinet č. 42

konzultační hodiny dle dohody

 

Co je mým úkolem?

 •          Předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuji s třídními kolektivy i jednotlivci
 •          Rozpoznat výskyt rizikových projevů chování a zajištění včasné intervence - sleduji a diagnostikuji sociální klima na škole a v jednotlivých třídách, provádím depistáže, šetření a výzkumy týkající se ohrožení dětí rizikovým chováním a sleduji míru ohrožení rizikovým chováním u jednotlivých dětí
 •          Zpracovávám pro každý školní rok minimální preventivní program, kontroluji jeho realizaci a vypracovávám závěrečné hodnocení minimálního preventivního programu
 •          Spolupracuji s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 •          Spolupracuji s učiteli
 •          Spolupracuji s externími organizacemi
 •          Zajišťuji cyklus interaktivních besed i jednotlivé besedy externích organizací
 •          Připravuji materiály a pomůcky pro primární prevenci
 •          Vytvářím nástěnky a aktualizuji údaje, objednávám materiály, tiskopisy a letáky s tématy prevence
 •          Sleduji změny v legislativě v oblasti prevence rizikového chování
 •          Další činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské

 

Co jsou rizikové projevy chování?

 •          záškoláctví
 •          šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,kyberšikana
 •          kriminalita, delikvence
 •          užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek
 •          závislost na politickém a náboženském extremismu
 •          netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

 

S čím Vám mohu pomoci?

Pro žáky:

 •          Pomohu Ti se začleněním do kolektivu
 •          Poradím, pokud jsi ohrožen rizikovým chováním, nebo kdykoli se na mě obrátíš
 •          Připravuji besedy a cykly preventivních hodin pro tvůj třídní kolektiv

Kdy se na mě můžeš obrátit?

 •          Když máš problémy se spolužáky
 •          Když víš o někom, kdo potřebuje mou pomoc
 •          Když si nerozumíš s učitelem
 •          Když se dostaneš do průšvihu
 •          Když se dostaneš do styku s návykovou látkou
 •          Kdykoli tě něco trápí…

Pro rodiče a zákonné zástupce:

 •          Poskytnu vám veškeré dostupné informace o rizikovém chování
 •          Doporučím vám literaturu či poskytnu odpovídající materiály
 •          Můžete se mnou konzultovat cokoli, co souvisí s rizikovým chováním

 

Kdy se na mě můžete obrátit?

 •          Když se vaše dítě dostane do nevhodné party
 •          Když nevíte, jak s dítětem mluvit o tématech rizikového chování
 •          Když máte podezření, že Vaše dítě přišlo do styku s návykovou látkou
 •          Když se vaše dítě chová zvláštně a nerozumíte mu
 •          Když vaše dítě nerado chodí do školy, nebo dokonce ráno odmítá odejít z domu
 •          Když vaše dítě tráví většinu volného času u počítače a odmítá cokoli jiného
 •          Když vaše dítě odmítá jíst nebo po jídle často zvrací (podezření na anorexii a bulimii)

Pro pedagogy:

 •          Předám vám odborné informace
 •          Předám vám výsledky šetření, výzkumů i průběžných depistáží
 •          Spolupracuji s vámi při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje
 •          Připravím pro vaši třídu besedu či cyklus preventivních hodin na vámi navržené téma
 •          Poskytnu vám poradenství v jakékoli otázce týkající se rizikového chování

Kdy se na mě můžete také obrátit?

 •          Když si děti ve vaší třídě záměrně ubližují
 •          Když máte podezření na šikanu
 •          Když adaptace nového žáka neprobíhá optimálně
 •          Když vám chybí informace o některém tématu týkajícím se rizikového chování
 •          Když si nerozumíte s některou třídou
 •          Když máte podezření, že některý žák (žáci) přišel do styku s návykovou látkou
 •          Když se chcete více vzdělávat v oblasti rizikového chování
 •          Když má dítě ve vaší třídě zranění, které by mohlo odpovídat domácímu násilí
 •          Když máte podezření na jakoukoli patologii ve vztahu rodina – dítě

 

 

A nyní trochu terminologie:

Slovo prevence je latinského původu a znamená opatření učiněná předem, včasnou ochranu nebo obranu.

Primární prevence znamená předcházet problémům v oblasti rizikového chování dětí a mládeže. Soustředí se na zdravou populaci a její snahou je včasná a dostatečná informovanost a působení na děti a mládež ve smyslu zdravého sebevědomí, vytváření pozitivních životních hodnot a dobrých mezilidských vztahů.

Základním principem preventivní strategie na naší škole je osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu.

Cílem našeho snažení je vytvoření takového prostředí, které na děti působí pozitivně a na jehož tvorbě se aktivně podílejí. Za podstatné považujeme rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech druhů rizikového chování.

K tomuto je každý rok utvořen tzv. Preventivní program školy (dříve Minimální preventivní program - MPP), viz přiložené soubory.  

Probíhá celoročně v rámci jednotlivých vyučovacích hodin, besed, akcí a projektů.

 

Program je zaměřen na tyto oblasti:

ŠIKANA

KYBERŠIKANA

NÁVYKOVÉ LÁTKY

KOUŘENÍ

ALKOHOLISMUS

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

VANDALISMUS

GAMBLERSTVÍ

EXTREMISMUS

DELIKVENCE A KRIMINALITA

NEBEZPEČNÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY

 

 Ve školním roce 2019/2020 je Preventivní program školy s názvem "Bezpečí na prvním místě" zaměřen na:

1. stupeň - osobní bezpečí, základy bezpečnosti online

2. stupeň - bezpečnost online

                                                            viz přiložený soubor 30 preventivní program školy

 

 

 a pár užitečných odkazů:

 1. Internet Helpline – Linka bezpečí ONLINE Bezplatná telefonická linka důvěry, kde mohou děti nebo dospělí ohlásit zneužívání dětí při komunikaci na internetu. Linka funguje 24 hodin denně a poskytuje plnou anonymitu. Telefon: 116 111 či 800 155 555 E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz Chat Linky bezpečí: centrum.cz/lb/ www.internethelpline.cz
 2. Poradna on-line pro oběti kyberšikany Telefon: 774 433 007 E-mail: kyber.šikana@profem.cz http://www.profem.cz/poradna-kybersikana.aspx
 3. Internetová poradna na Bezpečně online http://www.bezpecne-online.cz/poradna/internetova-poradna-na-bezpecne-online.html
 4. Horká linka (Safer Internet) http://www.horkalinka.net/index.asp
 5. Modrá linka Je dobrým kontaktem hlavně v případě, kdy se situace vyhrotila nebo vnímáte, že už je to akutní. http://www.modralinka.cz/
 6. www.nntb.cz
 7. dále viz přiložený soubor

 

Od školního roku 2018/2019 začal na naší škole fungovat vrstevnický program prevence - skupina PEER Preventistů. Skupina se v tuto chvíli skládá z žáků 8. a 9. ročníků. Naším úkolem je zajišťování besed preventivního charakteru pro žáky 1. stupně. V tuto chvíli obcházíme 1.- 3. třídy s programem o šikaně, připravujeme další besedy o bezpečnosti online (v rámci plnění Školního preventivního programu pro školní rok 2019/2020. Dále budeme pravidelně přispívat do školního časopisu, kde se budeme zabývat projevy rizikového chování žáků, budeme tam dávat užitečné rady a tipy ohledně jejich prevence, ale také, jak je řešit.