Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence pro 2.stupeň a hlavní koordinátor prevence Mgr. Andrea Janíčková

kabinet č. 42

konzultace dle dohody

Školní metodik prevence pro 1.stupeň Mgr. Soňa Müllerová (od 1.2.2020)

kabinet 1.stupně

konzultační hodiny dle dohody

 

Co je naším úkolem?

 •          Předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuji s třídními kolektivy i jednotlivci
 •          Rozpoznat výskyt rizikových projevů chování a zajištění včasné intervence - sleduji a diagnostikuji sociální klima na škole a v jednotlivých třídách, provádím depistáže, šetření a výzkumy týkající se ohrožení dětí rizikovým chováním a sleduji míru ohrožení rizikovým chováním u jednotlivých dětí
 •          Zpracovávát pro každý školní rok minimální preventivní program, kontrolovat jeho realizaci a vypracovávám závěrečné hodnocení minimálního preventivního programu
 •          Spolupracovat s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 •          Spolupracovat s učiteli
 •          Spolupracovat s externími organizacemi
 •          Zajišťujťovat cyklus interaktivních besed i jednotlivé besedy externích organizací
 •          Připravovat materiály a pomůcky pro primární prevenci
 •          Vytvářet nástěnky a aktualizuji údaje, objednávám materiály, tiskopisy a letáky s tématy prevence
 •          Sledovat změny v legislativě v oblasti prevence rizikového chování
 •          Další činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské

 

Co jsou rizikové projevy chování?

 •          záškoláctví
 •          šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,kyberšikana
 •          kriminalita, delikvence
 •          užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek
 •          závislost na politickém a náboženském extremismu
 •          netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

 

S čím Vám můžeme pomoci?

Pro žáky:

 •          Pomohu Ti se začleněním do kolektivu
 •          Poradím, pokud jsi ohrožen rizikovým chováním, nebo kdykoli se na mě obrátíš
 •          Připravuji besedy a cykly preventivních hodin pro tvůj třídní kolektiv

Kdy se na nás můžeš obrátit?

 •          Když máš problémy se spolužáky
 •          Když víš o někom, kdo potřebuje mou pomoc
 •          Když si nerozumíš s učitelem
 •          Když se dostaneš do průšvihu
 •          Když se dostaneš do styku s návykovou látkou
 •          Kdykoli tě něco trápí…

Pro rodiče a zákonné zástupce:

 •          Poskytneme vám veškeré dostupné informace o rizikovém chování
 •          Doporučíme vám literaturu či poskytnu odpovídající materiály
 •          Můžete se námi konzultovat cokoli, co souvisí s rizikovým chováním

 

Kdy se na nás můžete obrátit?

 •          Když se vaše dítě dostane do nevhodné party
 •          Když nevíte, jak s dítětem mluvit o tématech rizikového chování
 •          Když máte podezření, že Vaše dítě přišlo do styku s návykovou látkou
 •          Když se vaše dítě chová zvláštně a nerozumíte mu
 •          Když vaše dítě nerado chodí do školy, nebo dokonce ráno odmítá odejít z domu
 •          Když vaše dítě tráví většinu volného času u počítače a odmítá cokoli jiného
 •          Když vaše dítě odmítá jíst nebo po jídle často zvrací (podezření na anorexii a bulimii)

Pro pedagogy:

 •          Předáme vám odborné informace
 •          Předáme vám výsledky šetření, výzkumů i průběžných depistáží
 •          Spolupracujeme s vámi při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje
 •          Připravíme pro vaši třídu besedu či cyklus preventivních hodin na vámi navržené téma
 •          Poskytneme vám poradenství v jakékoli otázce týkající se rizikového chování

Kdy se na nás můžete také obrátit?

 •          Když si děti ve vaší třídě záměrně ubližují
 •          Když máte podezření na šikanu
 •          Když adaptace nového žáka neprobíhá optimálně
 •          Když vám chybí informace o některém tématu týkajícím se rizikového chování
 •          Když si nerozumíte s některou třídou
 •          Když máte podezření, že některý žák (žáci) přišel do styku s návykovou látkou
 •          Když se chcete více vzdělávat v oblasti rizikového chování
 •          Když má dítě ve vaší třídě zranění, které by mohlo odpovídat domácímu násilí
 •          Když máte podezření na jakoukoli patologii ve vztahu rodina – dítě

 

 

A nyní trochu terminologie:

Slovo prevence je latinského původu a znamená opatření učiněná předem, včasnou ochranu nebo obranu.

Primární prevence znamená předcházet problémům v oblasti rizikového chování dětí a mládeže. Soustředí se na zdravou populaci a její snahou je včasná a dostatečná informovanost a působení na děti a mládež ve smyslu zdravého sebevědomí, vytváření pozitivních životních hodnot a dobrých mezilidských vztahů.

Základním principem preventivní strategie na naší škole je osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu.

Cílem našeho snažení je vytvoření takového prostředí, které na děti působí pozitivně a na jehož tvorbě se aktivně podílejí. Za podstatné považujeme rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech druhů rizikového chování.

K tomuto je každý rok utvořen tzv. Preventivní program školy (dříve Minimální preventivní program - MPP), viz přiložené soubory.  

Probíhá celoročně v rámci jednotlivých vyučovacích hodin, besed, akcí a projektů.

 

Program je zaměřen na tyto oblasti:

ŠIKANA

KYBERŠIKANA

NÁVYKOVÉ LÁTKY

KOUŘENÍ

ALKOHOLISMUS

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

VANDALISMUS

GAMBLERSTVÍ

EXTREMISMUS

DELIKVENCE A KRIMINALITA

NEBEZPEČNÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY

 

 Ve školním roce 2019/2020 je Preventivní program školy s názvem "Bezpečí na prvním místě" zaměřen na:

1. stupeň - osobní bezpečí, základy bezpečnosti online

2. stupeň - bezpečnost online

                                                            viz přiložený soubor 30 preventivní program školy

 

 

 a pár užitečných odkazů:

 1. Internet Helpline – Linka bezpečí ONLINE Bezplatná telefonická linka důvěry, kde mohou děti nebo dospělí ohlásit zneužívání dětí při komunikaci na internetu. Linka funguje 24 hodin denně a poskytuje plnou anonymitu. Telefon: 116 111 či 800 155 555 E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz Chat Linky bezpečí: centrum.cz/lb/ www.internethelpline.cz
 2. Poradna on-line pro oběti kyberšikany Telefon: 774 433 007 E-mail: kyber.šikana@profem.cz http://www.profem.cz/poradna-kybersikana.aspx
 3. Internetová poradna na Bezpečně online http://www.bezpecne-online.cz/poradna/internetova-poradna-na-bezpecne-online.html
 4. Horká linka (Safer Internet) http://www.horkalinka.net/index.asp
 5. Modrá linka Je dobrým kontaktem hlavně v případě, kdy se situace vyhrotila nebo vnímáte, že už je to akutní. http://www.modralinka.cz/
 6. www.nntb.cz
 7. dále viz přiložený soubor

 

Od školního roku 2018/2019 začal na naší škole fungovat vrstevnický program prevence - skupina PEER Preventistů. Skupina se v tuto chvíli skládá z žáků 8. a 9. ročníků. Naším úkolem je zajišťování besed preventivního charakteru pro žáky 1. stupně. V tuto chvíli obcházíme 1.- 3. třídy s programem o šikaně, připravujeme další besedy o bezpečnosti online (v rámci plnění Školního preventivního programu pro školní rok 2019/2020. Dále budeme pravidelně přispívat do školního časopisu, kde se budeme zabývat projevy rizikového chování žáků, budeme tam dávat užitečné rady a tipy ohledně jejich prevence, ale také, jak je řešit.

ÚNOR 2020 - dotazník pro žáky 

https://forms.gle/SmUxfTCe8GxaZTuy9