Provoz MŠ

Režim MŠ

 • děti jsou do MŠ přijímány od 6 hodin, schází se vždy v jedné určené třídě, do svých tříd odchází se svými učitelkami v době od 6,30 hod. do 7,00 hod.,
 • děti mají dostatečný čas a prostor pro hru během celého dne – ranní činnosti (6,00 hod. – 8,00hod.)- spontánní hry, výchovně vzdělávací činnosti (8,00 – 10,00)- hry zaměřené na splnění výchovně vzdělávacích cílů, smyslové hry, pohybové hry, při pobytu venku (10,00 – 12,00) – sportovní a pohybové hry, odpolední činnosti (14,30 – 16,30) – spontánní nebo řízené hry dle TVP,
 • pořady v televizi děti sledují vždy s určitým cílem, nejvíce však 1x týdně po dobu 15 – 20 minut,
 • děti mají dostatek pohybu spontánního i řízeného, v průběhu her využívají různé náčiní,
 • každý den je zařazována pohybová chvilka, využívá se prostor herny, při pobytu venku se využívá školní zahrada (pískoviště, sportovní náčiní, herní prvky) a nejbližší okolí,    
 • onemocní-li dítě, jsou ihned telefonicky vyrozuměni rodiče dítěte, udělá se zápis do třídní knihy o čase informování i o čase odchodu dítěte z MŠ,
 • je-li podezření na infekční onemocnění, je dítě izolováno od ostatních dětí, např. do sborovny nebo do kanceláře zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání a je zajištěn dohled nad dítětem,
 • nepřítomnost dítěte v MŠ jsou rodiče povinni omluvit

Pobyt venku

 • k  pohybovým aktivitám je plně využíván pozemek školní zahrady, který je dostatečně prostorný
 • zahradu udržuje školník MŠ (sekání trávy, shrabávání listí, úklid) a pracovníci Technických služeb Litvínov (výměna písku), uklízečky MŠ (úklid pískoviště, uhrabování), pedagogické pracovnice s dětmi v rámci výchovně vzdělávací činnosti
 • denní doba pobytu venku je 2 hodiny dopoledne – doba pobytu je aktuálně upravena s ohledem na počasí,
 • pobyt venku je zkrácen nebo zcela vynechán při nepříznivém nebo inverzním počasí, 
 • k aktuální informaci o smogové situaci využíváme bezplatnou linku ekologického centra, elektronickou cestou nám jsou zasílány informace od krajského úřadu Ústeckého kraje – vyhlášení signálu upozornění nebo regulace a jejich ukončení, 
 • doba pobytu venku v odpoledních hodinách se odvíjí od délky pobytu dítěte v zařízení, děje se spíše v jarních a letních měsících,
 • v letních měsících se činnosti dětí přizpůsobují tak, aby se daly vykonávat venku,
 • při pobytu venku se plní výchovně vzdělávací cíle vytyčené ve ŠVP                                                                 

Odpočinek, spánek

 • děti spí nebo odpočívají po obědě – přibližně od 12,45 h do 14,15 h
 • jsou respektovány individuální potřeby dítěte – 1/2 hodiny odpočinku pro všechny děti – pokud dítě usne, spí, pokud neusne, jde si hrát, kreslit apod.
 • třída Kuřátek (děti mladší tří let) má ložnici stálou, 2 třídy se stabilně na odpolední spaní a činnosti mohou rozdělovat do ostatních tříd, v těchto třídách se denně lehátka rozkládají a skládají
 • každé lehátko, deka a polštář je označeno značkou dítěte  

Stravování

 • strava se připravuje v kuchyni MŠ, která odpovídá hygienickým požadavkům,
 • pokud je dítě přítomno v době podávání jídla, stravuje se vždy,
 • dětem se podává pestrá a vyvážená strava, zajišťující splnění fyziologických potřeb dětského organismu,
 • dopolední svačina se podává kolem deváté hodiny, děti se samy obsluhují, u nejmladších dětí pomáhá učitelka,
 • oběd se vydává ve 12 hodin, odpolední svačina v 14,30 hodin, časový odstup jednotlivých jídel nepřesahuje 3 hodiny,
 • děti si mohou určit velikost porce