Vize školy

Škola, kam chodíme rádi“

Škola, která vybavuje žáky všemi potřebnými kompetencemi podle jejich maximálních možností za aktivní podpory a spolupráce rodiny, která poskytuje všem příležitost k růstu
a úspěchu v inspirativním prostředí.

Škola, která rozvíjí osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodnout a být zodpovědný za sebe sama.

Škola, která pomocí efektivních metod výuky vede žáky k týmové práci, k vzájemnému respektu a pomoci.

Škola, která se snaží optimálním způsobem rozvíjet možnosti jak žáků nadaných, tak různým způsobem znevýhodněných, aby každý z nich objevil a naplno rozvinul svůj individuální potenciál.

Škola, ve které se všichni cítíme dobře a bezpečně.

Škola, která usiluje o kvalitní vzdělávání a spolupráci s rodiči v duchu Školního vzdělávacího programu – Partnerská škola.