Jazyková příprava žáků-cizinců

Hana Šlachtová 20.8.2021 10:04

Informace pro zákonné zástupce žáků-cizinců

Jazyková příprava žáků-cizinců v základní škole

Žáci-cizinci mají podle § 20 školského zákona nárok na bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání. Za zajištění bezplatné přípravy je odpovědný krajský úřad příslušný podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy.

Hlavní cílovou skupinou pro poskytování jazykové přípravy k začlenění do základního vzdělávání jsou nově příchozí žáci-cizinci v základních školách, kteří mají potřebu vzdělávání v češtině jako druhém (popř. cizím) jazyce. Nově příchozím cizincem se rozumí cizinec, který plní povinnou školní docházku na území ČR po dobu nejvýše 12 měsíců (pro školní rok 2021/2022 platí podmínka 24 měsíců).

Za určitých podmínek lze do fungující skupiny pro jazykovou přípravu začlenit také ostatní žáky s potřebou jazykové podpory, tj. zejména žáky cizince s delším pobytem nebo žáky s českým občanstvím, kteří mají odlišný mateřský jazyk.

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností vždy bude alespoň 1 určená škola.

Určenou školou pro cizince je ZŠ Litvínov – Hamr, Mládežnická 220, okres Most.

Ředitel kmenové školy vyrozumí zákonného zástupce žáka, který má nárok na jazykovou přípravu, do
1 týdne po přijetí žáka do školy o možnosti jazykové přípravy a o organizaci tohoto vzdělávání. Ředitel kmenové školy poskytne žákovi informace o jazykové přípravě, o tom, zda je daná škola školou určenou, stručnou informaci o právní úpravě a odkáže na seznam krajského úřadu. Žák má na jazykovou přípravu nárok, není však povinen se jí účastnit.

Zákonný zástupce musí o zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu požádat. Ředitel určené školy je povinen takové žádosti vyhovět a do 30 dnů od podání žádosti začít jazykovou přípravu poskytovat. Dále platí, že zákonný zástupce musí v žádosti uvést i to, zda se žák bude účastnit prezenčně nebo distančním způsobem. Lhůta 30 dní je stanovena jako nejzazší – zejména v případech, kdy prozatím skupina v dané škole nefunguje (škola musí zajistit prostory, organizaci, vyučujícího apod.).

Ředitel kmenové školy poskytne zákonnému zástupci žáka dostatek informací o způsobu vzdělávání
v prezenční a distanční skupině tak, aby rozhodnutí o způsobu vzdělávání bylo učiněno v nejlepším zájmu žáka, při respektování dalších souvislostí rodinného zázemí žáka.

Soubory ke stažení