Vize MŠ

„Laduška“

„Mateřská škola pro rodinu a šťastný život dětí“

 

CESTA

„Motivovat děti k tvořivému myšlení, projevovat city, prožívat životní situace a připravovat děti na vstup do školy a života, který bude smysluplný a cílevědomý.“

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

-          Nabízíme optimální podmínky pro šťastný a harmonický život dětí v MŠ.

-          Podporujeme aktivní přístup k dalšímu vzdělávání.

-          Vytváříme příznivé klima, pečujeme o celkové prostředí mateřské školy.

-          Chráníme a upevňujeme zdraví a bezpečí dětí.

-          Zkvalitňujeme nadstandartní aktivity, environmentální výchovu.

-          Využíváme přirozených životních situací k učení vlastním prožitkem.

RODINA

-          Rozvíjíme spolupráci s rodinou a jsme vzájemnými partnery

-          Respektujeme práva dítěte a přání rodičů.

-          Společnými akcemi s rodiči pěstujeme vzájemné vztahy, plánujeme společné akce.

-          Nabízíme individuální poradenství.

UČITEL

-          Kvalifikovaný, se zájmem o další vzdělávání, motivovaný pro práci s dětmi.

-          Úzce spolupracující s odborníky a s institucemi.

-          Usměvavý, tolerantní, laskavý, chápavý, férový, respektující osobnost a individualitu dítěte.

-          Je rovnocenným partnerem.

-          Vzor pro děti.

-          Empatický, umí naslouchat druhým.

RODIČ

-          Otevřený a přátelský vůči škole.

-          Vstřícný a spolupracující se všemi zaměstnanci školy.

-          Vzájemný respekt a důvěra učitelů a rodičů.

 

Absolvent mateřské školy

Měl by si osvojit potřebné vědomosti a dovednosti pro bezproblémový vstup do základní školy a získat základy schopnosti se učit a vzdělávat po celý život.

 

Co se dítě v MŠ naučí?

KOMPETENCE:

Psychomotorické:

-          sebeobsluha, hygienické návyky, používá všechny smysly, zvládá lokomoční pohyby, využívá globální motoriku k překonávání přírodních a umělých překážek, projevuje grafomotorickou gramotnost, má vytvořený vztah k vlastnímu zdraví a zdraví jiných

Osobnostní:

-          má rozvinuté pozitivně morální a volní vlastnosti, uvědomuje si vlastní identitu, důsledky svého chování, ovládá své emoce

Sociální:

-          chová se empaticky k druhým, hraje si a spolupracuje se skupinou, dokončí činnost, řeší konflikty, dokáže přiměřeně svému věku hodnotit sebe a druhé, akceptuje a respektuje multikulturní a individuální odlišnosti dětí a dospělých

Komunikativní:

-          vede monolog a dialog, vyjadřuje svoje myšlenky, názory, projevuje se v předčtenářské gramotnosti,

-          chápe a rozlišuje, že někteří lidé se dorozumívají jinými jazyky

Kognitivní:

-          řeší problémové úlohy, uplatňuje předmatematické myšlení, porovnává, hodnotí, uplatňuje vlastní představy o řešení, má vytvořené základní poznatky o pravidlech silničního provozu a bezpečnosti v dopravě a uplatňuje je v praxi

Vzdělávací:

-          projevuje zvídavost, využívá přiměřené pojmy, zkoumá, experimentuje, objevuje, zajímá se o aktuální dětí kolem sebe, učí se spontánně, hodnotí vlastní výkon a výkon jiných, udrží pozornost v delším časovém rozsahu

Informační:

-          dítě projevuje radost ze získaných informací, využívá různé zdroje