Denní režim

Děti se do mateřské školy přijímají v době od 6 - 8 hod. Schází se vždy ve třídě Veverek. Do svých tříd odchází s učitelkami v době od 6,30 - 7,00hod. Po předchozí domluvě lze přijímat děti do MŠ i v jinou dobu. Pokud přijde v jinou dobu, dítě musí být nahlášené k docházce a ke stravování do 8,00hod.  Děti mají dostatečný čas a prostor pro hru během celého dne – ranní činnosti, spontánní hry, výchovné činnosti, hry zaměřené na splnění výchovně vzdělávacích cílů, smyslové hry, pohybové hry.

Při pobytu venku - sportovní a pohybové hry, odpolední činnosti - spontánní nebo řízené hry dle TVP.  Děti mají dostatek pohybu spontánního i řízeného, v průběhu her využívají různé náčiní (skákací panák, švihadla, obruče, látkový padák) atd. Každý den je zařazována pohybová chvilka, využívá se prostor herny, chodby před třídou, při pobytu venku se využívá školní zahrada (pískoviště, sportovní náčiní, průlezky) a nejbližší okolí.

Onemocní-li dítě, jsou ihned telefonicky vyrozuměni rodiče dítěte. Provede se zápis do třídní knihy o čase informování i o čase odchodu dítěte z MŠ. Je-li podezření na infekční onemocnění, je dítě izolováno od ostatních dětí, např. do sborovny nebo do kanceláře zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, kde o něj pečuje pověřená osoba. Nepřítomnost dítěte v MŠ jsou rodiče povinni ohlásit neprodleně.

Zákonní zástupci, či jimi pověřené osoby si mohou vyzvednout dítě v poledne od 12,30 - 12,45 hod., nebo odpoledne od 14,30 - 16,30 hod., nebo v jinou dobu, kterou si předem zákonný zástupce domluví s učitelkou.

Zákonní zástupci a jimi pověřené osoby jsou povinni vyzvednout dítě a opustit areál školky.

Mateřská škola se z bezpečnostních důvodů uzamyká. V tuto dobu, prosím používejte zvonek na konkrétní třídy, paní učitelky s Vámi mohou přes video telefon komunikovat otevřou Vám.

MŠ je uzamčena od 8 -12,30h, od 12,45 - 14,30 hod.

Při nástupu do mateřské školy se zákonní zástupci mohou domluvit s učitelkami na individuálním adaptačním režimu dítěte. Pedagogické pracovnice jsou ochotné a komunikativní.

Mateřská školka má sedm tříd. Každá třída má svůj program vzhledem k věkových a individuálním zvláštnostem dětí. Denní program je flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či potřeby dětí.

Denní režim MŠ - pouze orientační

6,00 -   8,40 hod. - scházení dětí, spontánní hra, řízené činnosti ve skupinkách, ranní cvičení, komunikativní kruh, hygiena

8,45 -   9,00 hod. - svačina

9,00 - 11,30 hod. - řízené činnosti učitelkou, příprava na pobyt venku, pobyt venku


11,30 - 12,30 hod. - hygiena, příprava na oběd, odchod po obědě domů, příprava na odpočinek


12,30 - 14,00 hod. - odpočinek dětí, předškoláci krátký odpočinek na lehátku, poté klidové činnosti - příprava do školy (logopedie, grafomotorika)


14,15 - 14,30 hod. - hygiena, svačina


14,45 - 16,30 hod. - spontánní hra, pobyt venku, rozcházení dětí

 

 

Třída 2-3letých dětí má denní režim posunutý, vzhledem k věkovým a individuálním zvláštnostem.

6,00 –  9,00 hod.   – příjem dětí, ranní hravé činnosti, spontánní pohybové aktivity, plnění úkolů z třídního vzdělávacího programu, hygiena, zájmové aktivity dle volby a přání dětí

9,00 – 11,30 hod.  – příprava na pobyt venku, pobyt venku, návrat z pobytu venku, hygiena

11,30 – 14,00 hod.  – oběd, hygiena, polední odpočinek

14,00 – 16,30 hod.  – vstávání, hygiena, svačina, odpolední hry, propouštění domů