Školní klub

Vítejte na stránkách školního klubu 2020/2021

paní vychovatelka
Daniela Waldhauserová

Tel. 606 493 674

----------------------------------------------------------

Informace pro rodiče a žáky

Provoz školního klubu od 28. 6. - 30. 6. 2021 je zajištěn v návaznosti na konec vyučování v těchto časech:
Pondělí 28. 6. 2021od 12:10 - 14:40 hodin
Úterý 29. 6. 2021 od 11.40 - 14:40 hodin
Středa 30. 6. 2021 od 9:00 - 12:10hodin

........................................................................

Vážení rodiče, milí žáci,

z organizačních, a hlavně prostorových důvodů jsem rozhodla školní klub
od 1. 9. 2021 neotevřít.

V Litvínově dne 20. 5. 2021

 

Mgr. Hana Kašková
ředitelka školy

----------------------------------------------------------

Informace pro zákonné zástupce o provozu školního klubu od 17. 5. 2021

Vážení rodiče,
provoz školního klubu je od 17. 5. 2021 obnoven v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin. Školní klub mohou přihlášené děti využívat opět jako v běžném provozu. Nadále platí povinnost nosit roušky či respirátory v prostorách školy.
Venku je rouška povinná, pokud mezi sebou žáci ve skupině nemají dvoumetrové odstupy.

Přeplatky za ŠK byly všechny vráceny, proto vás žádáme o úhradu za květen – červen 2021.

Od 17. 5. 2021  - žáci v prezenční výuce částku 25, -Kč
                       - žáci v rotační výuce 13,- Kč v týdnu prezenční výuky
Od 1. 6. 2021    - žáci v prezenční výuce částku 50, -Kč

Výše úplaty je splatná nejpozději do 25. 5. 2021. Žáci, kteří nemají zájem školní klub navštěvovat, jsou povinni podat odhlášku nejpozději 24. 5. 2021

 

Těšíme se na obnovený běžný režim a věříme, že už nebudou nutná další omezení.

S přáním pevného zdraví

Kolevová Drahuše
vedoucí vychovatelka ŠD

........................................................................

Informace pro zákonné zástupce

Provoz školního klubu je do odvolání přerušen.
............................................................................

Uzavření školy, přechod na distanční výuku od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 14. 10. 2020 se Usnesením Vlády ČR uzavírá škola, zakazuje se fyzická přítomnost žáků 1. a 2. stupně ve škole, a to do 1. 11. 2020.

Uzavření se týká také provozu školní družiny a školního klubu, a to i v době prázdnin v týdnu 26. – 30. 10. 2020. Tím se ruší i námi nabízená možnost přihlásit dítě k účasti v zájmové činnosti právě v době v tomto posledním říjnovém týdnu.

 

 Kolevová Drahuše

vedoucí vychovatelka ŠD

.....................................................................

Vážení rodiče, na základě nařízení Vlády ČR Vás informujeme o organizačních opatřeních.

Provoz školní družiny je zajištěn podle běžného režimu, ale doporučujeme všem účastníkům nosit roušku.

Provoz bude pro účastníky zajištěn ve dnech 26. a 27. 10. a dále ve dnech 29.  a 30. 10. 2020.  V případě zájmu přihlaste své dítě na e-mail zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň vrchotova@3zs.cz nejpozději do 24. 10. 2020.

Provoz školního klubu je od 12. 10. 2020 do 30. 10.  zrušen.

Školní jídelna bude v týdnu 26. – 30. 10. 2020 mimo provoz.

 

Mgr. Hana Kašková

ředitelka školy

-----------------------------------------------------------

VÁŽENÍ RODIČE,
nezapomeňte prosím NA PLATBU ŠKOLNÍHO KLUBU na 1. pololetí,
splatnost je do 15. 9. 2020.
Při platbě uvádějte jméno dítěte a platbu převeďte na účet školy
č. 35-34232491/0100 vedený u Komerční banky Litvínov
pod VS č.: 44 + přidělené identifikační číslo dítěte.

Příklad: přidělené identifikační číslo bude 14026
VS bude vypadat takto: 4414026

-------------

Provoz školního klubu pondělí - pátek:

Pondělí 12:35 – 14:45 hodin
Úterý    12:05 – 14:45 hodin
Středa  12:05 – 14:45 hodin
Čtvrtek 12:05 – 14:45 hodin
Pátek    12:05 – 14:25 hodin 

---------------------------------------------

Žáci mohou školní klub navštěvovat pravidelně denně, pravidelně, nepravidelně, příležitostně.
Způsob docházky je uveden na přihlášce do školního klubu.

Čas příchodu a odchodu dítěte je libovolný, vždy po dohodě s rodiči, ze školního klubu děti nevyzvedávají, děti odcházejí samostatně.
Po opuštění klubovny a šatny školy je další pohyb účastníků po budově zakázán.
Veškerou odpovědnost již přebírají rodiče.
Při odchodu odchází ke vchodu s vychovatelkou, která dveře zamkne. Důvodem je zajištění bezpečnosti žáků v době, kdy už nemusí být vykonáván dohled v prostoru chodeb vedoucích k hlavnímu vchodu.K odchodu žáků je využíván únikový východ (vchod do modré budovy). Obuv a svrchní oblečení si žák ze šatní skříňky přinese při příchodu do klubu.

Pravidla chování žáků se řídí Školním řádem a Vnitřním řádem školního klubu.
Při hrubém porušení kázně může být účastník ze školního klubu vyřazen!
(Vnitřní řád školního klubu viz dokumenty ŠK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádáme všechny rodiče, aby v případě zájmu o školní klub vyplnili a odevzdali závaznou přihlášku.
Vyplněné a podepsané přihlášky odešlete emailem na adresu kolevova@3zs.cz nebo vhoďte vytištěné do schránky školy nejpozději
do 21. 6. 2020.
 

Formuláře naleznete na stránkách školy https://www.3zs.cz nebo v tištěné podobě v recepci u hlavního vchodu školy.
U přihlášek, odevzdaných po termínu, Vám nezaručíme volná místa ve školním klubu. Přihlášky s chybějícími údaji nemohou být zařazeny do pořadníku.

Kritéria přijetí do školního klubu:

Přijaté přihlášky obdrží pořadové číslo.
V případě naplnění kapacity ŠK (50) rozhodují kritéria přijetí pro vyhodnocení v tomto pořadí:

1. přednost žákům 3. – 5. tříd
2. pořadí odevzdání vyplněné přihlášky
3. platba úplaty za školní klub ve stanoveném termínu

 Při nedodržení termínu úplaty bude přijat náhradník za neplatícího žáka.

V Litvínově 29. 5. 2020          Mgr. Hana Kašková ředitelka školy

..................................................................................................

Krásné prožití jarních svátků přeje Daniela Waldhauserová
................................................................................................

Rozhodnutí ředitelky školy:
Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu v době nouzového stavu a nařízení vlády o uzavření škol

Na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN
ze dne 10. 3. 2020 došlo od 11. 3. 2020 do odvolání k uzavření škol.

Ředitelka školy s ohledem na výše uvedené stanovuje do odvolání novou výši měsíční úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu

Školní družina: v měsíci březnu na částku 100,- Kč a v následujících měsících
na částku 0,- Kč.

Školní klub: v měsíci březnu na částku 25,- Kč a v následujících měsících
na částku 0,- Kč.

V Litvínově dne: 12. 3. 2020

Mgr. Hana Kašková
ředitelka školy

..................................................................................................


Dne 8. 4. 2020 mají děti ředitelské volno,
provoz ŠD a školního klubu bude přerušen.

Velikonoční prázdniny navazují od 9. 4. - 13. 4. 2020, sejdeme se opět 14. 4. 2020.

.................................................................................................

Dne 19. února pořádáme

Přichystejte si karnevalové masky (zvířata všeho druhu, kostlivci, bába s dědkem,
nevěsta, ženich, muzikant, tanečnice, hospodář a hospodyně, tanečnice, kostlivec, kominík, medvědář, šašek apod.)
Do ruky si můžete vzít chrastidla, trumpety, pokličky… zkrátka vše,
co dělá rámus, protože budeme chtít být vidět i slyšet J

Akce se koná od 14:00 - 15:00hodin.

.................................................................................................

31. ledna 2020 mají děti pololetní prázdniny.

Z důvodu nevyužití možnosti provozu školní družiny
a školního klubu bude provoz v tyto dny přerušen.
Jarní prázdniny navazují od 3. - 9. února 2020.
Provoz školní družiny a školního klubu bude v tyto dny přerušen.
Sejdeme se opět 10. února 2020.
 

                          

.................................................................................................

 

 ..............................................................................................

VÁŽENÍ RODIČE,
nezapomeňte prosím NA PLATBU ŠKOLNÍHO KLUBU 
na 2. pololetí,
nejpozději do 15. 2. 2020.
Při platbě uvádějte jméno dítěte a platbu převeďte na účet školy
č. 35-34232491/0100 vedený u Komerční banky Litvínov
pod VS č.: 33 + přidělené identifikační číslo dítěte.

Příklad: přidělené identifikační číslo bude 14026
VS bude vypadat takto: 3314026

...............................................................................................

  Vánoční prázdniny začínají od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.
Provoz školní družiny a školního klubu bude v tyto dny přerušen,
školní jídelna nevaří. Sejdeme se opět v pondělí 6. 1. 2020.

..............................................................................................

Vážení rodiče,
pokud máte doma, ve sklepě nebo na půdě nějakou starou knihu
bez obrázků, uvítáme, když nám ji do klubu věnujete.
Využijeme jí na vánoční dekoraci.  

...............................................................................................

Ve dnech 29. 10. - 30. 10. 2019 mají děti PODZIMNÍ PRÁZDNINY.
Provoz školní družiny a školního klubu bude v tyto dny přerušen a školní jídelna nevaří.
Sejdeme se opět 31. 10. 2019.

.............................................................................................

Dne 3. října 2019 mají děti ŘEDITELSKÉ VOLNO,
provoz ŠK v případě zájmu zajištěn, školní jídelna NEVAŘÍ!
Docházku prosím nahlaste své paní vychovatelce do 28. září 2019.