Učivo v lednu

Český jazyk: Dokončení učiva o podstatných jménech rodu mužského. Skloňování podstatných jmen rodu ženského a středního. Pololetní písemná práce (učivo prvního pololetí). Sloh - vypravování, osnova vypravování, psané vypravování s odstavci podle…

Učivo v listopadu

Český jazyk: Skladba - základní větné členy. Podmět holý, rozvitý, několikanásobný. Přísudek nevyjádřený, holý a rozvitý. Shoda podmětu s přísudkem. Shoda podmětu s několikanásobným podmětem. Sloh: Žánry písemného projevu                            …

UČIVO V ZÁŘÍ

Český jazyk: Opakování učiva 4. ročníku - stavba slova, slovotvorný základ, slova příbuzná. Předpony a přípony, skupiny bě, bje, vě, vje, mě, mně, význam slov, slovní druhy. Sloh - pozorování, popis předmětu. Matematika: Opakování učiva 4. ročníku -…

Pomůcky do 5. třídy

Sešity: 3x sešit 524, 4x 523, 2x 520, 1x 420e + na každý sešit průhledný igelitový obal a podložky k sešitům bez linek. Vybavený kufřík na Vv a Pč: lepidlo, kvalitní nůžky, 2x barevné papíry, tempery, vodovky, suché pastely, voskovky, modelínu,…

Učivo v červnu

Český jazyk: Souvětí, modulace a členění souvislé řeči. Spojovací výrazy. Kontrola vlastních textů. Souhrnné opakování učiva. Sloh - reprodukce sdělení, reprodukce faktu, kladení otázek. LIteratura - čtení s porozuměním a přednes. Prezentace domácí…

Učivo v květnu

Český jazyk: Stavba věty jednoduché - shoda podmětu s přísudkem (rod střední, ženský a mužský). Určování vět v souvětí, spojky a jiné spojovací výrazy. Pravopisná cvičení - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen podle vzorů rodu stř., muž. a…

Učivo v dubnu

Český jazyk a literatura: Koncovky podstatných jmen podle vzorů. Stavba věty jednoduché: základní skladebné dvojice, neúplné skladebné dvojice. Pořádek slov ve větě. Shoda holého podmětu s přísudkem. Bohatost vyjadřování (zážitky, film, knihy).…

Učivo v březnu

Český jazyk: Koncovky pdstatných jmen podle vzorů, skloňování podstatných jmen rodu mužského, ženského i středního. Psaní předložek "s" a "z". Časování sloves v přítomném čase. Sloh: Sestavení osnovy, členění textu na odstavce - základní části…

Učivo v únoru

Český jazyk: Skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského. Rozlišování přípony a koncovky při skloňování a časování. Dělení slov na konci řádku. Rozšiřování slovní zásoby - slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, synonyma, homonyma…

Učivo v lednu

Český jazyk: V lednu budeme stále opakovat a procvičovat znalosti z učiva prvního pololetí - vyjmenovaná slova, odůvodňování pravopisu vyjmen. slov, slovesa a mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo a čas). Podstatná jména a mluvnické kategorie pod…

Třídní učitel:

Mgr. Dagmar Špitálská
E-mail:
spitalska@3zs.cz
Tel:
776759595
Umístění:
modrá budova-1.patro kabinet č.45
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující